Ontwikkelagenda PS: Lange Termijn Agenda (LTA)

Tijdens de Statenconferentie van 26 juni heeft u ingestemd met een ontwikkelagenda voor PS. De top 5 van deze ontwikkelagenda PS is door de griffie nader uitgewerkt en op 4 september besproken met het presidium en seniorenconvent. Geconcludeerd werd dat met de invoering van de nieuwe vergaderstructuur belangrijke randvoorwaarden voor deze ontwikkelagenda gerealiseerd worden.

 De top 5 van de ontwikkelagenda:

  1. Maatschappelijke oriëntatie PS op politieke keuzevraagstukken;
  2. Lange Termijn Agenda -focussen op politiek wezenlijke zaken;
  3. Realiseren gemeenschappelijke grondslag voor taakverdeling PS en GS;
  4. Versterken kwaliteit debat / toewerken naar zorgvuldige politiek-bestuurlijke afweging en
  5. Versterken onderling debat in PS.

Strategische sturing
Ten aanzien van de strategische sturing op voor PS belangrijke onderwerpen, is de ambitie uitgesproken te gaan werken met een LTA (ontwikkelagenda punt 1 en 2). De Statengriffie zal met uitwerkingsvoorstellen komen. Deze voorstellen worden besproken in de driehoek, nu strategische sturing op een LTA vraagt om een gezamenlijke inspanning van PS, GS , de ambtelijke organisatie en de Statengriffie. De griffie heeft uw fractie gevraagd onderwerpen aan te dragen, die voor u van majeur belang zijn. Een aantal fracties heeft al input geleverd. 

Verdere stappen
Wat zijn nu de vervolgstappen? Het werken met een LTA is besproken in het college van GS van 29 oktober. Het college schaart zich achter deze gezamenlijke ambitie. De Statengriffie zal het proces ' agenderen via een LTA ' laten beschrijven in samenspraak met alle actoren.

Op 27/11 zal in een gezamenlijke bijeenkomst van presidium en seniorenconvent de stand van zaken worden besproken. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal 2014 actief met de LTA worden gewerkt.