Besluitvorming nieuwe Reglementen van Orde

Nadat de Staten op 4 september besloten tot het invoeren van een nieuwe vergaderstructuur, is een werkgroep van Statenleden (Michiel Rijsberman, Roelof Siepel, Chris Jansen en Huib van Vliet) onder leiding van Erik Sloot en begeleid door de Statengriffie (Renzo Kalk) aan de slag gegaan met de bijbehorende nieuwe reglementen.

Eind oktober leverde zij haar resultaten op aan het Presidium, die hiervoor een extra vergadering belegde. In een gezamenlijke sessie met het Presidium en Seniorenconvent concludeerden zij, dat de conceptreglementen rijp waren voor een opinieronde.

Behandeling in opinieronde
Deze opinieronde vond plaats op 27 november, in de ronde Bestuur&Samenleving. Namens het presidium waren Leen Verbeek en Arie Stuivenberg aanwezig. Erik Kunst zat de ronde voor, geflankeerd door Renzo Kalk.  Natuurlijk zijn de Reglementen  zo aangepast dat kan worden vergaderd in de nieuwe commissiestructuur, maar de nieuwe Reglementen bieden ook een kans om gewenste vernieuwingen en verbeteringen door te voeren. Elementen die passen bij de Flevolandse cultuur zijn behouden.

Zo wordt de agenda van een commissie, net als die van een PS vergadering, in meerderheid vastgesteld. Een aanpassing betreft het recht van interpellatie, dat volledig drempelloos is geformuleerd. Verder valt de nieuwe mogelijkheid op om ‘versneld’ te agenderen: op voordracht van de voorzitter van de commissie (terzijde gestaan door de agendacommissie) kan een voorstel voor ‘versnelde agendering’ in aanmerking komen. De commissie besluit bij het vaststellen van de agenda of zij inderdaad vindt dat een onderwerp als ‘hamerstuk’ door de commissie kan worden afgedaan. 

In de behandeling op 27 november was nog bijzondere aandacht voor de bemensing van de commissies (‘is het mogelijk om te wisselen tijdens de vergadering’) en het al dan niet hanteren van een vragenhalfuurtje in de commissie. Wellicht leiden deze onderwerpen nog tot amendementen tijdens de besluitvorming op 18 december.

Benoeming commissie- en plaatsvervangende leden
Op 18 december staat ook het Statenvoorstel benoeming commissieleden en plaatsvervangend commissieleden geagendeerd. De fractievoorzitters leveren hiervoor de namen per commissie aan.