Uit het presidium

Waarover vergadert het presidium? In deze rubriek een aantal onderwerpen uit het presidium, die voor u interessant kunnen zijn. In de vergadering van 25 november boog het presidium zich onder meer over het aangekondigde onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar geheimhouding. Ook het nieuwe instrument ‘quickscan’ van de Rekenkamer, werd besproken. Want hoe kun je een dergelijke ‘quickscan’ het beste afhandelen?

Onderzoek RRK geheimhouding
De Rekenkamer gaat onderzoek doen naar geheimhouding. Hierbij wordt gekeken naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding en komen vragen aan de orde als:
Voldoen de regels en het beleid aan de provincie aan nationale wet- en regelgeving?Worden de regels nageleefd?

Ter uitvoering van het onderzoek worden leden van PS, de Statengriffie, het college en ambtelijke organisatie bevraagd.

Vragen over de werkzaamheden van de Rekenkamer? Neem dan contact op met Renzo Kalk. Zijn e-mailadres is renzo.kalk@flevoland.nl en telefoonnummer 0320-25690. 

Quickscans van de Rekenkamer
Sinds enige tijd publiceert de Randstedelijke Rekenkamer zogenaamde ‘quick scan’s. Het betreft eenvoudige onderzoeken, zonder conclusies en aanbevelingen. Wel worden aandachtspunten geformuleerd. Inmiddels is een eerste voor Flevoland relevante quickscan beschikbaar, over de RUD –vorming. Het presidium heeft zich gebogen over de vraag hoe deze ‘quick scans’ passen in de bestaande stukkenstroom.

Vooralsnog is besloten de quickscans en eventuele bestuurlijke reactie van het college van GS via de LIS ter kennisneming van Provinciale Staten te brengen.Agendering is natuurlijk ten alle tijde mogelijk, bijvoorbeeld via de agenda van de commissie waarop het onderwerp betrekking heeft.

Vragen over het presidium? Neem dan contact op met Pieter Liedekerken, e-mailadres pieter.liedekerken@flevoland.nl en telefoonnummer 0320-265272.