Uit het presidium

Onder dit kopje informatie uit het presidium dit keer over de stand van zaken ‘nieuwe vergaderstructuur per 1 januari 2014’ en de reactie van minister van BZK over ‘vergoeding reiskosten Statenleden uit het fractiebudget’.

Stand van zaken ‘nieuwe vergaderstructuur per 1 januari 2014’
De Statengriffie heeft de inspanningen voor het invoeren van een nieuwe vergaderstructuur vertaald in een routekaart, waarmee zij haar werkzaamheden kon plannen in de periode vanaf september tot het kerstreces.

In het presidium van 16 december kon de Statengriffie melden dat de routekaart, voor alle elementen die essentieel zijn voor het werken in de nieuwe structuur, volledig gerealiseerd is.  De griffier liet weten dat zij ‘de collega’s van de Statengriffie met plezier op verplicht kerstreces stuurt om de gemaakte overuren te compenseren in de familiesfeer.’

Reiskostenvergoeding uit fractiebudget
Het presidium nam kennis van de reactie van de Minister van Binnenlandse zaken op de door het bestuur van het IPO gestelde vragen over ‘reiskostenvergoedingen uit het fractiebudget’. Aanleiding was een arrest van de Hoge Raad over de betaling van forfaitaire vergoedingen uit het fractiebudget aan raadsleden van gemeentes. 

De Minister geeft aan dat deze uitspraak inderdaad gevolgen heeft voort de vergoedingen uit het fractiebudget voor werkelijk gemaakte (reis)kosten van Statenleden. Hij geeft ook aan dat er geen ruimte is om kosten van Statenleden uit het fractiebudget te vergoeden. Wel kunnen deze kosten ten laste worden gebracht bij de provincie . Hiervoor dienen bij provinciale verordening nadere regels te worden opgesteld. 

Ook reis- en verblijfskosten van Statenleden, die in verband met fractiewerkzaamheden zijn gemaakt, kunnen volgens de Minister worden vergoed, indien deze kosten ten behoeve van de provincie gemaakt zijn. Ten aanzien van de tot op heden uit het fractiebudget betaalde vergoedingen, heeft de Minister aangegeven dat er geen reden is deze terug te betalen. Een dergelijke terugbetaling zou tot onnodige administratieve rompslomp leiden. Vanwege de uitspraak van de Hoge raad dient in voorkomend geval de juridische titel te worden gewijzigd. Voor de feitelijke -financiële- situatie van het individuele Statenlid maakt deze aanpassing niets uit. Voor leden van provinciale commissies, die geen Statenlid zijn, geldt het vorenstaande onverkort.

Hoe verder?
Uw Statengriffie gaat in overleg met de andere Statengriffies om te komen tot een sluitende, pragmatische oplossing voor het declareren en vergoeden van reiskosten. Hiervoor dient, zoals de Minister heeft aangegeven, een verordening te worden opgesteld.

Nadere informatie over de afhandeling hiervan wordt met de fractievoorzitters gedeeld.