3. Op weg naar verbetering besluitvormingsproces

Op weg naar verbetering besluitvormingsproces
Door de ‘herijking van de besluitvormingsprocessen GS-PS’ verbeteren de aangeboden voorstellen aan PS inhoudelijk en behoren nazendingen van stukken bijna tot het verleden. Voor de Statengriffie betekent dit: minder achter de feiten aanlopen om deze stukken volledig en op tijd aan te kunnen bieden aan PS.

Daarbij komt dat de griffie eind 2014 een procesgerichte organisatie  wil zijn. Om dit te kunnen bereiken trekt zij gezamenlijk met de ambtelijke organisatie op in het project ‘herijking besluitvormingsprocessen GS-PS’, ook wel ‘De weg van de nota’ genoemd. Welke weg moet een voorstel of nota bewandelen van GS naar PS? Op deze vraag zoeken zij een antwoord.

In 2013 is daar in samenwerking met de ambtelijke organisatie en deelname van de Statengriffie in de Stuurgroep een start mee gemaakt. Eind 2013 zijn ongeveer 20 aandachtspunten ter verbetering van het besluitvormingsproces GS-PS aangeboden aan de Stuurgroep.  Het belangrijkste doel is het proces nog doelmatiger te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld door overbodige tussenstappen in dat proces eruit te halen, door te kijken of een proces ook digitaal kan worden uitgevoerd.

Veel van de twintig aandachtspunten zijn voor deze zomer opgelost. Per aandachtspunt kijken de meest betrokken collega' s uit de ambtelijke organisatie en de griffie naar de best werkende oplossing. De Stuurgroep die dit proces begeleidt krijgt maandelijks inzicht in de voortgang. Het presidium kijkt mee naar het optimaliseren van het format ‘Statenvoorstel’ en de verwachting is dat dit na de zomer wordt opgepakt.