Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 19-07-2017 15:30:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: L. Verbeek
Griffier: A. Kost
0
1
Agenda van Provinciale Staten van 19 juli 2017 (pdf, 58.8 kB)
0
0
1
Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d d 19 juli 2017 (pdf, 143.9 kB)
2
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 juni 2017 (pdf, 89.6 kB)
Bijlage bij besluitenlijst van Provinciale Staten van 21 juni 2017 (PDF, 744.8 kB)
2
Bijlage 01 - Advies adviescommissie over benoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer (PDF, 85.9 kB)
Statenvoorstel Benoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 27.8 kB)
0
3
Bijlage 01 - Programma ZZL-NF (pdf, 126.3 kB)
Statenvoorstel Aanpassing programma ZZL-NF (pdf, 33.6 kB)
Bijlage 02 - Document wijzigingen (pdf, 12.9 kB)
1
Statenvoorstel Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (pdf, 57.6 kB)
2
Bijlage 01 - Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland (pdf, 537 kB)
Statenvoorstel Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland (pdf, 83.2 kB)
3
Bijlage 01 - Aanbiedingsbrief en concept begroting 2018 Randstedelijke Rekenkamer (PDF, 621.7 kB)
Statenvoorstel Zienswijze concept begroting Randstedelijke Rekenekamer 2018 (pdf, 28.2 kB)
Bijlage 02 - Brief aan directeur/bestuurder Randstedelijke Rekenkamer (pdf, 15.6 kB)
0
6
Statenvoorstel Vaststellen Inpassingsplan en milieueffectrapport Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (pdf, 53 kB)
Bijlage 04 - Vaststellingsbesluit Inpassingsplan MSNF (pdf, 14.8 kB)
Bijlage 02 - Milieueffectrapport MSNF (PDF, 28.1 MB)
Bijlage 01 - Nota van beantwoording (PDF, 3 MB)
Bijlage 03b - Provinciaal Inpassingsplan MSNF + verbeelding (PDF, 1.1 MB)
Bijlage 03a - Provinciaal Inpassingsplan MSNF + verbeelding (PDF, 45.1 MB)
4
Bijlage 01 - Procesaanpak uitvoering Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen (pdf, 125 kB)
Statenvoorstel Procesaanpak Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen (pdf, 32.3 kB)
Bijlage 02 - Juridische rapportage Advies juridisch kader initiatiefvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen (pdf, 330.6 kB)
Beantwoording vragen Provinciale Staten - Advies juridisch kader Oostvaardersplassen (PDF, 545.6 kB)
6
Bijlage 02 - Besluit PS in 2013 (PDF, 2.4 MB)
Bijlage 03 - Evaluatie Oosterwold (PDF, 6.5 MB)
Statenvoorstel Verlenging afwijking gebiedsontwikkeling Oosterwold (pdf, 48.1 kB)
Bijlage 04 - Brief aan b&w Almere (verzenden na PS-besluit) (pdf, 20.8 kB)
Bijlage 05 - Brief aan b&w Zeewolde (verzenden na PS-besluit) (pdf, 20.8 kB)
Bijlage 01 - Kaart plangebied (PDF, 5.3 MB)
3
Bijlage 01 - Startnotitie 'technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving' (pdf, 135.5 kB)
Statenvoorstel Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving (pdf, 46.7 kB)
Bijlage 02 - Begrotingswijziging (pdf, 10.5 kB)
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten van 19 juli 2017 (PDF, 87.7 kB)