Overzicht van nieuwsberichten 2013

Provinciale Staten voor ontwikkeling Flevokus 19 december 2013

De geplande panoramaronde over Flevokust kreeg gisteren een ander karakter, doordat de voorstellen over de realisatie van het bedrijventerrein met binnenvaarthaven (multimodale overslaghaven) eerder in de gemeenteraad van Lelystad niet werden aangenomen.

Staten stellen geld beschikbaar voor DE-on 19 december 2013

Provinciale Staten van Flevoland stelden op 18 december een bedrag van € 7,2 miljoen beschikbaar voor de Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on).

Provinciale Staten bereid voor Oosterwold af te wijken van provinciale omgevingsbeleid 28 november 2013

De meerderheid van Provinciale Staten stemde in met het op onderdelen afwijken van het provinciale omgevingsbeleid voor de gebiedsontwikkeling OosterWold.

Staten bijgepraat over transitie provinciale Jeugdzorg 27 november 2013

Provinciale Staten zijn gisteren bijgepraat over de voortgang van de transitie van de Jeugdzorg aan de gemeenten in Flevoland.

Provinciale Staten ontvangen E-petitie 27 november 2013

Provinciale Staten ontvangen E-petitie Tijdens de opinieronde van 27 november ontvingen Provinciale Staten de e-petitie 'Behoud natuurschoon Buitenhout, stop het sportpark' van de Kerngroep Behoud Natuurschoon Buitenhout.

Provinciale Staten stellen Programmabegroting 2014 vast 18 november 2013

Provinciale Staten stellen Programmabegroting 2014 vast Tijdens de Statenvergadering van 13 november stelden Provinciale Staten in meerderheid de programmabegroting 2014 vast. De partijen verwoordden in eerste termijn hun visie op deze begroting.

Geslaagde pilot ‘digitale moties’ 18 november 2013

Geslaagde pilot ‘digitale moties’ In de Statenvergadering werd ook voor het eerst gewerkt digitale moties en amendementen. De moties en amendmenten werden verspreid via de “APP PS Flevoland” en op de website van Provinciale Staten (http://stateninformatie.flevoland.nl/) . Voorheen werd deze informatie op papier verstrekt.

Geslaagde pilot ‘digitalisering ingediende moties’ 18 november 2013

Geslaagde pilot ‘digitalisering ingediende moties’ In de Statenvergadering van gisteren vond een geslaagde pilot van de Statengriffie plaats voor het digitaliseren van ingediende moties en amendementen. In een korte tijd zijn de op papier ingediende moties en amendementen gescand en verzameld tot één document, waardoor deze snel op de app PS Flevoland en op de website van Provinciale Staten (http://stateninformatie.flevoland.nl/) zichtbaar waren. Tot dusverre werd deze informatie op papier verstrekt. De pilot wordt in het eerste kwartaal van 2014 doorvertaald naar volledige digitalisering van de formats moties en amendementen, het digitaal indienen en verspreiding van de stukken tijdens Statenvergaderingen.

Provinciale Staten stellen Programmabegroting 2014 vast 18 november 2013

Provinciale Staten stellen Programmabegroting 2014 vast Tijdens de Statenvergadering van 13 november stelden Provinciale Staten de programmabegroting 2014 in meerderheid vast. De politieke partijen verwoordden in eerste termijn hun visie op deze begroting. Provinciale Staten stellen jaarlijks de Programmabegroting voor het volgende jaar vast. De begroting 2014 is de derde begroting binnen de Statenperiode 2011-2015 en is gebaseerd op de door Provinciale Staten behandelde Perspectiefnota 2013-2017 in het voorjaar van dit jaar. Verschillende partijen dienden moties en amendementen in op verschillende onderdelen van de programmabegroting. De Staten namen na onderling debat en discussie met college van Gedeputeerde Staten acht moties aan, die o.a. gingen over: - minimaal één 24 uur beschikbaar oplaadpunt voor OV-chipkaarten per gemeente; - onderzoek naar uitbreiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (toepassing Participatiewet); - voorstel om via het Zelfstandigenloket Flevoland een kredietfaciliteit te creëren voor kleine ondernemingen, die kampen met financieringsproblemen (ondersteuning MKB) - Evaluatie van de regelgeving voor toepassing van WKO/Geothermie installaties; - Ondersteuning van de vitale coalitie (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) om te komen tot een systematische en planmatige aanpak van een Airport Academy en - Voorstel over een programma om de toeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren in de jeugdzorg extra te ondersteunen. Met de programmabegroting vullen Provinciale Staten de kaderstellende en controlerende rol in te vullen. De Staten geven hierin de kaders aan voor het college van Gedeputeerde Staten over te realiseren doelen en activiteiten en stellen daarvoor geld beschikbaar. Dankzij het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Beoordeling doelstellingen begroting 2012’ is de afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de formulering van de doelen en activiteiten. In overleg met de Staten en gesteund vanuit de Statenwerkgroep Planning & Control (tegenwoordig de Commissie Planning en Control) is voor een gefaseerde aanpak gekozen om de programmabegroting nog ‘smarter’ te formuleren. Deze programmabegroting bevat een eerste aanzet hiertoe door doelenbomen en indicatoren in te zetten. In de doelenbomen is de relatie tussen het maatschappelijke effect en de doelen van het betreffende programma weergegeven. Deze herformuleringen zijn bedoeld om de discussie over doelen en middelen te ondersteunen. De Programmabegroting 2014 is gebaseerd op de door Provinciale Staten behandelde Perspectiefnota 2013-2017 in het voorjaar van dit jaar. Deze programmabegroting bevat een belangrijke aanzet hiertoe door doelenbomen en indicatoren per programma te formuleren. De doelenbomen geven de relatie weer tussen het maatschappelijke effect en de doelen van het betreffende programma. Deze herformuleringen zijn bedoeld om de discussie over doelen en middelen te ondersteunen.

Plan van aanpak Nieuwe Natuur Flevoland door PS aangenomen 18 oktober 2013

Provinciale Staten van Flevoland stemden afgelopen woensdag in met het Plan van Aanpak voor het programma Nieuwe Natuur.

Staten evalueren AER Summer School 2013 16 oktober 2013

Tijdens de panoramaronde op de Statendag van 16 oktober gisteren evalueerden Provinciale Staten de AER Summer School 2013.

Provinciale Staten kijken naar afwijkingen beleid voor Oosterwold 16 oktober 2013

De Staten van Flevoland keken tijdens de opinieronde welwillend naar het eventueel afwijken op een aantal onderdelen van het huidige provinciale omgevingsbeleid voor de verdere ontwikkeling van het gebied Oosterwold.

Provinciale Staten van Flevoland stellen zienswijze provinciefusie vast 10 oktober 2013

In de extra Statenvergadering van Provinciale Staten van Flevoland steunden de Staten in meerderheid het voorstel over de zienswijze op het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Provinciale Staten staan stil bij de 400.000e inwoner van Flevoland 10 oktober 2013

Tijdens de extra Provinciale Staten vergadering gisteren werd gevierd dat Flevoland de 400.000e inwoner heeft verwelkomd.

Behandeling conceptzienswijze Flevoland in extra PS 07 oktober 2013

Op woensdag 9 oktober 2013 om 20.30 uur houden Provinciale Staten een extra Statenvergadering. In deze vergadering bespreken de Staten de concept-zienswijze Flevoland. De vergadering wordt gehouden in het Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad. De concept-zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht wordt besproken. Op 16 oktober 2013 moet een zienswijze op het herindelingsontwerp ingediend zijn. Op grond van de Wet algemene regels herindeling dient de minister van BZK uiterlijk binnen vier maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een zienswijze (dat wil zeggen uiterlijk 17 februari 2014) een herindelingsregeling op te stellen. Een dergelijke herindelingsregeling is een wetsvoorstel dat overeenkomstig de gebruikelijke procedure voor een wetsvoorstel achtereenvolgens aan de Ministerraad, de Raad van State, de Tweede en de Eerste Kamer wordt voorgelegd. De planning van de minister is erop gericht dat het wetsvoorstel eind 2014 door de Eerste Kamer wordt bekrachtigd.

Provinciale Staten pakken hun rol als kadersteller 25 september 2013

Op de Statendag van gisteren stelden Provinciale Staten de notitie ‘Kader voor samenwerking’ vast als nieuw afwegingskader.

Nieuwe vergaderstructuur voor Provinciale Staten 05 september 2013

Provinciale Staten besloten gisteren tot een nieuwe vergaderstructuur per 1 januari 2014.

Provinciale Staten tevreden over het rapport Berenschot 04 september 2013

'Evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer'. In de opinieronde van Provinciale Staten bespraken de Statenleden het eindrapport Berenschot.

Staten dienen zienswijze in op conceptbegroting Randstedelijke Rekenkamer 04 juli 2013

Op de Statendag van 3 juli besloten Provinciale Staten van Flevoland een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2014 van de Randstedelijke Rekenkamer.

Plan van aanpak programma Nieuwe Natuur Flevoland positief kritisch ontvangen 03 juli 2013

Tijdens een panoramaronde op 3 juli presenteerde gedeputeerde Staten het plan van aanpak voor een programma Nieuwe Natuur in Flevoland

Geslaagde Statenconferentie 'Bestuurscultuur in beeld' 02 juli 2013

Woensdag 26 juni hielden Provinciale Staten van Flevoland hun tweejaarlijkse Statenconferentie en deze keer in eigen huis. Deze conferentie had een besloten karakter.

Provinciale Staten buigen zich over de Perspectiefnota 06 juni 2013

Provinciale Staten hielden gisteren de Algemene Beschouwingen over de Perspectiefnota 2013-2017. Met het vaststellen van de Perspectiefnota stellen de Staten kaders voor de Programmabegroting 2014.

Opiniepeiling wijst uit: inwoners Flevoland willen geen fusie 06 juni 2013

‘Er is geen draagvlak onder de inwoners van Flevoland voor de fusie van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht’. Dat concludeerde Provinciale Staten van Flevoland

Staten Flevoland akkoord met subsidie doorstart RHA 05 juni 2013

In de Statenvergadering van 5 juni stemden Provinciale Staten van Flevoland in met de subsidieverlening voor de doorstart van de Roy Heiner Academie van het MBO College Lelystad.

Provinciale Staten bijgepraat over onderhoud provinciale (vaar)wegen 05 juni 2013

Vandaag brachten Provinciale Staten een werkbezoek aan verschillende provinciale wegen en vaarwegen, waarbij het beheer en onderhoud van deze (vaar)wegen centraal stond.

Provinciale Staten geïnformeerd over start MER-procedure Luchthaven Lelystad 16 mei 2013

In de panoramaronde van 15 mei hebben de Statenleden van Flevoland en de raadsleden van de gemeente Lelystad een toelichting gekregen

Provinciale Staten positief over de Jaarrekening 2012 16 mei 2013

Provinciale Staten stelden gisteren na uitvoerige discussie de jaarstukken en de jaarrekening 2012 vast.

Commissie Planning en Control provincie Flevoland per 1 september officieel 15 mei 2013

Gisteren besloot Provinciale Staten van Flevoland de Commissie Planning en Control (hierna te noemen Commissie) per 1 september in te stellen.

Flevolanders worden gepeild over fusie provincies 11 april 2013

In de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland van 10 april zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met het doen van een opiniepeiling over de voorgenomen fusieplannen van het kabinet voor de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Provinciale Staten stellen Handvest Actieve Informatieplicht 2013 vast 11 april 2013

Gisteren stelden Provinciale Staten van Flevoland het Handvest Actieve Informatieplicht 2013 vastgesteld.

Provinciale Staten staan positief tegenover instelling Commissie Planning & Control 10 april 2013

Provinciale Staten van Flevoland ontvingen in de opinieronde van 10 april het voorstel van het Presidium om een Commissie Planning & Control in te stellen.

Basisschool De Branding op bezoek bij Provinciale Staten 02 april 2013

Op woensdag 27 maart j.l. ontving Provinciale Staten van Flevoland groep 8 van basisschool 'De Branding' uit Swifterbant in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad.

Provinciale Staten praten in opinieronde over duurzaam gebruik ondergrond 21 maart 2013

In de opinieronde van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart is aan de hand van acht stellingen over het onderwerp duurzaam gebruik ondergrond gesproken.

Nieuwe gedragscode integriteit vastgesteld door Provinciale Staten 20 maart 2013

In de Statenvergadering van 20 maart hebben Provinciale Staten unaniem de aangepaste gedragscode integriteit vastgesteld.

MOTIE OVER OPINIEPEILING ONDER INWONERS FLEVOLAND AANGENOMEN 04 maart 2013

Provinciale Staten van Flevoland hebben in haar vergadering van 27 februari een motie aangenomen over het uitvoeren van een opiniepeiling rondom de fusieplannen van het kabinet Rutte II om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen.

Staten van Flevoland kijken vanuit Flevolandse burgers naar fusieplannen 28 februari 2013

In de bijzondere Statenvergadering van Provinciale Staten van Flevoland hebben de Staten gisteren minister Plasterk het gezichtspunt van Flevoland duidelijk gemaakt.

Herijkte Sportnota definitief vastgesteld door Provinciale Staten 28 februari 2013

In haar vergadering van 27 februari stelden Provinciale Staten van Flevoland de nieuwe sportnota ‘Sportbeleid, dat rendeert in Flevoland 2013-2016’ vast.

Algemeen standpunt Provinciale Staten Flevoland over de fusieplannen 27 februari 2013

Namens Provinciale Staten van Flevoland verwoordt de heer De Reus het standpunt van Flevoland over de fusieplannen van het kabinet Rutte II.

Woensdag 27 februari: debat met Provinciale Staten. Plasterk in Flevoland over fusieplan 26 februari 2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is deze week te gast bij Proviniciale Staten van Flevoland.

Haagse fusieplannen voor provincies 20 februari 2013

Alle achtergrondinformatie rondom de Haagse fusieplannen voor provincies is te raadplegen op de volgende pagina: www.flevoland.nl/provinciefusie

Provinciale Staten bespreken Programma van Eisen Regioplan Windenergie in opinieronde 08 februari 2013

In de opinieronde van 6 februari bespraken Provinciale Staten het Programma van Eisen Regioplan Windenergie Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland.

Provinciale Staten geinformeerd over de ontwikkeling Open Planproces Natuur in Flevolan 08 februari 2013

Tijdens een panoramaronde van 6 februari zijn Provinciale Staten van Flevoland geïnformeerd over het eindrapport over het Open Planproces Natuur in Flevoland.

Provinciale Staten staan stil bij overlijden van oud gedeputeerde Loos 08 februari 2013

Provinciale Staten stonden bij het begin van de Statenvergadering van 6 februari stil bij het droevige bericht van het overlijden van oud gedeputeerde de heer ir. P.(ieter) Loos. De heer Loos is 73 jaar geworden.

Ontwerp Economische Agenda Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld 08 februari 2013

Provinciale Staten van Flevoland hebben op 6 februari het beleidskader vastgesteld voor de Ontwerp Economische Agenda Flevoland.

Provinciale Staten op 27 februari in discussie met Plasterk 21 januari 2013

Op woensdag 27 februari komt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Plasterk met Provinciale Staten discussiëren over de provinciale herindeling.

Basis voor Economische agenda Floriade gelegd door Provinciale Staten 18 januari 2013

Gisteren hebben Provinciale Staten (PS) gediscussieerd over de eerste aanzet voor een economische agenda Floriade in 2022 in Almere.

Provinciale Staten bezoeken Omgevingsdiensst 17 januari 2013

Provinciale Staten van Flevoland brachten gisteren een werkbezoek aan de nieuwe Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) in Lelystad.