4d. Declareren reiskosten onveranderd

Declareren reiskosten onveranderd
Het IPO heeft het Ministerie van BZK verzocht helderheid te verschaffen over de uitleg van een arrest van de Hoge Raad over het vergoeden van reiskosten uit het fractiebudget.

De penningmeesters van de fracties zijn op 13 februari 2014 geïnformeerd over de per 1 januari 2014 wijze van indienen van reis- en verblijfkostendeclaraties. Deze kosten mogen niet meer worden ingediend ten laste van het fractiebudget. Reiskosten gemaakt voor de provincie , moeten ten laste worden gebracht van het Rechtspositiebesluit Staten –en commissieleden.

De vergoedingen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  • Reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van fractievergaderingen;
  • Reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken die vanuit de fractie zijn geëntameerd en
  • Reis- en verblijfkosten voor fractiebijeenkomsten/weekends die ten behoeve van het werk als fractie worden georganiseerd.

Voor burgerleden geldt dezelfde regeling als voor Statenleden met de uitzondering dat burgerleden alleen reiskosten kunnen declareren binnen de provinciegrens. 

De reiskosten voor het bijwonen van commissie- en Statenvergaderingen en andere door de provincie georganiseerde activiteiten worden al vergoed ten laste van artikel 5 van de vigerende Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden. Dit betreft: “Aan het Statenlid worden vergoed de reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten en van een commissie, evenals reiskosten ter zake van andere ten behoeve van de provincie gemaakte reizen.”

Een kleine administratieve wijziging is er voor de fractievoorzitters en penningmeesters van de fracties. Zij dienen 3 x per jaar een overzicht van de uitbetaalde reiskosten bij de Statengriffie van de Provincie Flevoland in. De Statengriffie betaalt de ingediende reiskosten uit aan de fracties. De fractievoorzitter ondertekent dit overzicht bij verzending aan de griffie voor akkoord en zo vallen de kosten ten laste van de provincie. Er is voor deze oplossing gekozen, omdat de provincie geen overzicht heeft van de fractieactiviteiten.

Samenvattend
Voor de Staten- en burgerleden betekent dit in de praktijk geen verandering, de reiskostendeclaraties kunnen op dezelfde wijze ingediend worden bij de fracties of de griffie. De financiële afwikkeling vindt alleen op een andere manier plaats.