6a. Werkbezoek aan Brussel geen schoolreisje

Werkbezoek aan Brussel geen schoolreisje
(met dank aan Erik Boshuijzen)

Niet de Raad van Elf, maar wel even zo vele Flevolandse Statenleden, vier leden van de griffie en ambtelijke ondersteuning , bezochten donderdag 30 en vrijdag 31 januari het Huis der Nederlandse provincies, het Europees Parlement, het Vlaamse Parlement en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel.

 

foto-1a

Afgezien van teambuilding en sociale contacten met collega’s was het geen schoolreisje, maar een echt werkbezoek, waarin we onder leiding van Randstad coördinator Astrid Weij en Sydoni Venema (senior beleidsmederker HNP) echt kennismaakten met een scala van Europa-gerelateerde activiteiten en –problemen.

Zoals door het nog al confronterende verhaal van TNO onderzoeker Walter Manshanden. Hoewel vanuit het Randstadkantoor goede voorbeelden werden gegeven over de ‘Randstadsamenwerking’ was het beeld dat Manshanden van het bredere perspectief van ons landsdeel schetste minder opwekkend. Hij gaf een somber beeld van het herstel van de Randstad uit de nog steeds niet overwonnen crisis. Cijfermatig toonde hij aan dat de Randstad relatief achterop raakt in Europa, topposities kwijtgeraakt is en helaas innovaties mist. Als één van de mogelijkheden om daar verbetering aan te brengen noemde Manshanden meer bedrijvigheid door familieondernemingen en aanpassen van het onderwijs. Nu heeft dit landsdeel een overschot aan goed geschoolden, maar in technische zin een kwalitatief probleem. Alleen kunnen onze provincies dit niet oplossen. Bredere oriëntatie is hier geboden. 

Van geheel andere aard was het minisymposium ter afsluiting van de viering 20 jaar Randstadsamenwerking. Daar heerste een ondertoon van optimisme, verwoord door de Brit Robert Wood, chef econoom van research instituut Berenberg Bank, Maarten Verwey van het financieel/economische directoraat van de Europese Commissie en politicoloog Rinus van Schendelen van de Erasmus Universiteit. Deze Rotterdamse hoogleraar bepleitte een betere afstemming van onze relaties met Europa met de ruimte die de E.U. biedt. Dat betekent volgens Van Schendelen het op elkaar afstemmen van agenda’s en het ‘vertalen’ van de inhoud naar onze provincies en het doorvertalen naar de publieke opinie. In deze context paste ook de netwerkborrel die deze bijeenkomst afsloot.

 Ook de andere onderdelen van dit tweedaagse bezoek hadden een hoog informatief gehalte. Soms leek het op een ontmoeting met standwerkers, zoals de gesprekken met de Europarlementariërs van CDA, PvdA, VVD en 50PLUS. Begrijpelijk: ze zijn tenslotte op verkiezingstournee. Als meest interessante noties noteerden wij adviezen als: stap over provinciegrenzen heen, laat bij het stellen van prioriteiten sociale normen net zo zwaar wegen als de economische en hou dat zeker bij programma’s voor werkgelegenheid scherp in het oog. Ook het leren van elkaar verdient meer aandacht, waar in de noord-zuid relatie gedacht kan worden aan het opbouwen van een “meester-gezel relatie”. 

 Het bezoek aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (P.V) bij de E.U paste in de stroom van indrukken. Ambassadeur Pieter De Gooijer en zijn staf hielden een voor diplomaten hartstochtelijk pleidooi voor lobbyen op alle niveaus door bedrijven, lagere overheden, sociaal/economische organen en de nieuwe euro-parlementariërs. Aandachtsterreinen zijn er genoeg: duurzaamheid, milieu, klimaat. Er zijn juist in dit verkiezingsjaar kansen om als burgers op regionaal niveau voorbeelden uit eigen omgeving in Europa aan de orde te stellen. Vanuit deelnemers kwam daarbij de vraag of er bij alle (soms te veel) Brusselse regelgeving niet meer aandacht voor regionale uitwerking moet komen. Die bleef onbeantwoord.

 

foto-6.a                           foto-33.a 

 

Toch hebben de deelnemers uit de vier Randstad-provincies dit bezoek, inclusief een korte visite aan het Vlaams deelstaatparlement  met bijbehorende wandeling,  als zeer nuttig ervaren. Daarbij past een compliment aan de organisatoren, Astrid Weij en haar staf in Brussel en beleidsambtenaren in de provincies voor de voorbereiding, documentatie en uitvoering.