Informatiebijeenkomst ontwerp-NOVI en PlanMER

Informatiebijeenkomst ontwerp-NOVI en PlanMER

  • 09 september 2019 19:00 tot 21:00
  • locatie: Provinciehuis Flevoland, Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren van BZK de ontwerp-NOVI gelanceerd. De ontwerp-NOVI wordt samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER) van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage gelegd bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseert 12 informatiebijeenkomsten: maandag 9 september: Flevoland, provinciehuis, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad. Alle informatiebijeenkomsten vinden plaats van 19:00 tot 21:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om 19:30 zal er een korte presentatie zijn over de Nationale Omgevingsvisie. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over de ontwerp-NOVI en PlanMER.

Ontwerp-NOVI en het Milieueffectrapport (PlanMER)

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op 21 nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit zijn belangen die het lokale, regionale en provinciale niveau overstijgen en waarvoor het Rijk eindverantwoordelijk is. De in de fase van het voornemen geformuleerde NOVI thema`s zijn verfijnd tot opgaven voor de nationale belangen die samenkomen in vier prioriteiten:

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  • Duurzaam economisch groeipotentieel
  • Sterke en gezonde steden en regio‚Äôs
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Terug