Chris Jansen

Stemgedrag (91 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
18 december 2019 Motie 4 (vreemd) - Forum voor Democratie, 50PLUS, DENK, PVV - Ruim baan voor het Korps Mariniers Flevoland
18 december 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD, FvD, PVV - Opschorten ontheffing en vergunning doden edelherten in de Oostvaardersplassen
18 december 2019 Statenvoorstel betalingsregeling vordering VVD fractie
18 december 2019 Motie 10 - Forum voor Democratie - Alternatief voor betalingsregeling vordering VVD fractie
18 december 2019 Motie 8 - Forum voor Democratie - Eenduidige stem als deelregio binnen de MRA
18 december 2019 Statenvoorstel reactie op concept MRA Agenda 2 0
18 december 2019 Amendement B - VVD - Wensen en opvattingen MRA agenda 2.0
18 december 2019 Statenvoorstel Rekenkamer rapport Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven: toen en nu
18 december 2019 Amendement A - GroenLinks - Aanscherpen opdracht
18 december 2019 Statenvoorstel Oprichting Groeifonds Flevoland B V
18 december 2019 Motie 6 - PvdD - Geen investeringen in visserij
18 december 2019 Statenvoorstel Regiodeal Noordelijk Flevoland
20 november 2019 Motie 5 - 50PLUS - Overproductie duurzame energie regio Flevoland d.m.v. certificaten aanbieden aan RES regio's
20 november 2019 Statenvoorstel Opdrachtformulering Informanten voor de toekomstige visie op de zorg in de regio Flevoland
20 november 2019 Motie 9 - PvdD, DENK - Jongeren kunnen energie besparen
20 november 2019 Motie 8 - PVV - Gebruik je verstand
20 november 2019 Motie 7 - PVV - Laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord
20 november 2019 Motie 6 - 50PLUS - Woonlastenneutraliteit opnemen in kern van provinciale afspraken
20 november 2019 Motie 4 - GroenLinks, D66, PvdD - Aanplant en bescherming bomen
20 november 2019 Statenvoorstel Besluitvorming Klimaatakkoord
13 november 2019 Motie 6 (vreemd) - Forum voor Democratie - Hogere drempelwaarde stikstofdepositie
13 november 2019 Motie 5 (vreemd) - Forum voor Democratie - Verhuren van de latente ruimte uit natuurvergunningen
13 november 2019 Motie 4 (vreemd) - PVV - Flevoland wil noodwet Stikstof
13 november 2019 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Steek hand in eigen boezem
13 november 2019 Motie 37 - FvD - Verdienmodel museum Almere
13 november 2019 Motie 35 - SGP, CDA - Vrachtwagen-kilometerheffing N-50
13 november 2019 Motie 34 - PvdD - Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren
13 november 2019 Motie 33 - PvdD, 50PLUS - Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam
13 november 2019 Motie 31 - PvdD - Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen
13 november 2019 Motie 30 - ChristenUnie, GroenLinks, CDA - Transitiecoalitie voedsel
13 november 2019 Motie 27 - 50PLUS - Schrappen museale functie uit Jaarprogramma FVA 2020
13 november 2019 Motie 26 - 50PLUS - Realisatie prijswinnend woningbouwproject Eigentijds Hof
13 november 2019 Motie 25 - 50PLUS, DENK - Onderzoek naar gratis OV kwetsbare groepen in daluren
13 november 2019 Motie 24 - 50PLUS - Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid
13 november 2019 Motie 23 - SP - Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals herbruikbare bekers aan subsidies voor festivals en evenementen
13 november 2019 Motie 20 - GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, CDA, D66 - Onderzoek Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) naar het Noorden
13 november 2019 Motie 19 - GroenLinks, D66, PvdD, DENK - Deelname Canal Parade
13 november 2019 Motie 18 - Forum voor Democratie - Doneren hertenvlees aan Voedselbanken Nederland
13 november 2019 Motie 17 - Forum voor Democratie - Monitoring grote grazers Oostvaardersplassen m.b.v. drones
13 november 2019 Motie 16 - Forum voor Democratie -Geen vergunningen voor biomassacentrales die gebruik maken van houtstook
13 november 2019 Motie 15 - FvD - Onderzoek kernenergie en thorium
13 november 2019 Motie 14 - Forum voor Democratie - Verkleinen aantal Natura 2000-gebieden
13 november 2019 Motie 13 - Forum voor Democratie - Herstel landschap bij ontmanteling wind- en zonneparken
13 november 2019 Motie 11 - Forum voor Democratie - Onafhankelijke voorzitters commissievergaderingen
13 november 2019 Statenvoorstel vaststelling Programmabegroting 2020
13 november 2019 Amendement C - SP - Oormerken gelden uit algemene reserve voor een volwaardig ziekenhuis
13 november 2019 Motie 36 - DENK - Verlaging van de opcenten
13 november 2019 Motie 21 - PVV - Geen indexering opcenten voor kalenderjaar 2020
13 november 2019 Statenvoorstel 5e wijziging verordening opcenten MRB
13 november 2019 Motie 22 - SP - Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting egaliseren
13 november 2019 Statenvoorstel Besluitvorming SUP infrastructuur 2.0
13 november 2019 Motie 10 - Forum voor Democratie - Delegatie- en mandaatregister
13 november 2019 Motie 8 - PVV - Opvolgingsonderzoek Randstedelijke Rekenkamer
13 november 2019 Statenvoorstel Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023
13 november 2019 Amendement A - 50PLUS - Mandaten Rol van PS binnen reserves en voorzieningen
13 november 2019 Motie 3 (vreemd) - PVV - Provinciale enquête naar informatieverstrekking en besluitvorming Oostvaardersplassen
13 november 2019 Motie 7 (vreemd) - PvdD - Afkeuring voor het niet handelen van de CdK bij onrechtmatig gegeven opdracht om gezonde edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen
13 november 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Geen vertrouwen in college na onrechtmatige opdracht tot afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
18 september 2019 Statenvoorstel Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
18 september 2019 Motie 2 (vreemd) - Alle partijen - Zorg in de Regio
18 september 2019 Statenvoorstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV
18 september 2019 Motie 11 - SGP, ChristenUnie - Geluidsoverlast kleine luchtvaart
18 september 2019 Statenvoorstel - Ontwerp wijziging paragraaf 5 1 4 Luchtvaart van het Omgevingsprogramma Flevoland
18 september 2019 Statenvoorstel Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024
18 september 2019 Amendement J - CDA - Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024
18 september 2019 Motie 10 - GroenLinks - Aanpak in samenhang voor energieneutrale provincie
18 september 2019 Motie 9 - FvD - Verzet tegen aanvullende Flevolandse Bijdragen RES
18 september 2019 Motie 8 - FvD - Uitvoeren onderzoek in het kader van RES
18 september 2019 Motie 6 - PvdD - Noodtoestand voor het klimaat
18 september 2019 Motie 5 - PvdA - Woonlastenneutraliteit & betaalbaarheid RES
18 september 2019 Motie 4 - VVD, PvdA - Burgerparticipatie startnotitie RES
18 september 2019 Motie 3 - D66, GroenLinks, ChristenUnie - Opwekken energie
18 september 2019 Amendement I - GroenLinks - Besparingsdoelstellingen
18 september 2019 Amendement H - 50PLUS - Startnotitie RES
18 september 2019 Amendement D - GroenLinks - Groene obligaties
31 juli 2019 Motie 3 - PvdD - Schaduw voor de gehouden Konikpaarden in de Oostvaardersplassen
31 juli 2019 Motie 2 - FvD - Onafhankelijk onderzoek naar gezondheid Konikpaarden
31 juli 2019 Motie 1 - PvdD - Annuleer transport Konikpaarden naar Wit-Rusland
10 juli 2019 Statenvoorstel e-petitie Hekken weg
10 juli 2019 Statenvoorstel benoeming leden college van Gedeputeerde Staten
10 juli 2019 Motie 3 - DENK - Charter diversiteit
10 juli 2019 Motie 2 - 50 PLUS - Besluitvorming rondom nieuwe college
10 juli 2019 Motie 1 (vreemd) - 50PLUS, SGP, FvD, PVV - Besluitvorming inzake Nationaal Park Nieuw Land eerst aan PS voorleggen
10 juli 2019 Statenvoorstel verordening Rechtspositie Staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019
10 juli 2019 Amendement B - VVD - Rechtspositie Staten- en commissieleden
10 juli 2019 Statenvoorstel Zomernota 2019
10 juli 2019 Amendement A - 50PLUS - Mandaat Zomernota
29 mei 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Onderzoek naar wijze afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
29 mei 2019 Motie 5 - SGP, FvD, CDA, CU, 50PLUS - Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (participeren)
29 mei 2019 Statenvoorstel Verzoek mandatering ontwikkelconstructie MSNF
29 mei 2019 Amendement B - PVV, ChristenUnie - Toevoegen beslispunt ivm verslagleggingsvereisten investeringen met maatschappelijke functie
51 35 5