Eric Raap

Stemgedrag (118 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
28 april 2020 Reglement van Orde Digitaal Vergaderen
28 april 2020 Motie (vreemd) 7 - GroenLinks, CDA, - Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong van Lucifer
28 april 2020 Motie (vreemd) 6 - SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SP, GO, DENK - Tong van Lucifer
28 april 2020 Motie 5 - CDA, ChristenUnie - Verdeling stikstofgelden
28 april 2020 Motie 4 - VVD, PvdA, CDA - Pilots stikstof vermindering in landbouw
28 april 2020 Motie 3 - Forum voor Democratie, PvdD - Geen electriciteit uit houtgestookte Biomassa voor Laadinfrastructuur busstation
28 april 2020 Motie 2 - Forum voor Democratie - Flevolanders beter informeren over de gevolgen van het afschaffen van de stilstand voorziening van windpark Zeewolde
28 april 2020 Motie 1 - 50PLUS, SP - zoeken naar middelen dekking MKBDOORGAAN.NL
28 april 2020 Amendement E - Forum voor Democratie - Concretiseren datum van ter inzagelegging, Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland
28 april 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Uitlenen personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland ten behoeve van het ondersteunen van ondernemers
28 april 2020 Amendement C - 50PLUS, Forum voor Democratie - Bestaande kredietfaciliteit continueren
28 april 2020 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Flevoland
28 april 2020 Statenvoorstel verantwoording fractievergoedingen 2019
28 april 2020 Statenvoorstel Nota programma stikstof
28 april 2020 Statenvoorstel kredietaanvraag laadinfrastructuur busstation Lelystad
28 april 2020 Statenvoorstel MRA verantwoording 2019 en begroting op hoofdlijnen 2021
28 april 2020 Statenvoorstel gelegenheid om gehoord te worden over partiële herziening RijksInpassingsplan Windpark Zeewolde
28 april 2020 Statenvoorstel Continuering MKB-Doorstartfonds
26 februari 2020 Motie 2 (vreemd) - GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD - Versnelling woningbouw Flevoland
26 februari 2020 Motie 4 - ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, GroenLinks, SGP, PvdA, SP, D66 - Onderzoek aanpak laaggeletterdheid
26 februari 2020 Statenvoorstel Ontwerp Cultuurnota 2021-2024
26 februari 2020 Amendement A - 50PLUS, PVV, FvD, SGP - Onderzoek nieuw museum in Almere
30 januari 2020 Motie 1 (vreemd) - VVD, CDA, DENK, PvdA, FvD - Lelystad Airport
30 januari 2020 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Exit strategie Lelystad Airport
29 januari 2020 Statenvoorstel Rekenkamerrapport Bouwen aan Regie, onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen
29 januari 2020 Motie 3 - 50PLUS, PvdA, FvD, PVV - Monitoring opvolging aanbevelingen RRK
29 januari 2020 Statenvoorstel Wijziging verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en Gemeenschappelijke Regeling Randstelijke Rekenkamer
13 14 0