Franco Achtien

Stemgedrag (225 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
17 februari 2021 Statenvoorstel Verlenging stimuleringsbudget verduurzaming openbaar vervoer IJssel-Vecht
17 februari 2021 Amendement L - JA21, PvdD, 50PLUS - Stimuleringsbudget verduurzaming OV volledig behouden
17 februari 2021 Statenvoorstel - Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023
17 februari 2021 Motie 5 - PvdD, PVV - Opschorten afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
17 februari 2021 Statenvoorstel - Aanpak stikstof in Flevoland kaders 2021 en verder
17 februari 2021 Amendement K - PVV, SGP - Monitoring stikstof Flevoland
17 februari 2021 Amendement E - PvdD - Geen investeringen in luchtwassers
17 februari 2021 Amendement D - PvdD - Geen stikstof verbetermaatregelen die het dierenwelzijn verslechteren
17 februari 2021 Amendement F - PvdD - Aanvullende voorwaarden legalisering PAS-melders Flevoland
17 februari 2021 Amendement G - PvdD - Forse reductie landbouwdieren en aanpak natuurherstel
17 februari 2021 Amendement B - VVD - Incidentele middelen voor de basis op orde vergunningen
17 februari 2021 Amendement C - GroenLinks - Extra fondsen voor maatregelen ten gunste van emissie arme, natuurinclusieve agrarische landbouw
17 februari 2021 Motie 4 - SGP, ChristenUnie - Prioritering stikstof Flevoland
17 februari 2021 Motie 3 - GroenLinks, D66 - Onderzoek financiële (krediet) mogelijkheden voor vrijwillige opkoop van Flevolandse (agrarische) bedrijven met hoge stikstofbelasting
17 februari 2021 Ordevoorstel 1 - Ik ben voor het tonen van het filmpje tijdens het interpellatiedebat
17 februari 2021 Teststemming - Ook na Corona wil ik graag digitaal vergaderen
27 januari 2021 Motie (vreemd) 3 - PvdD - Lelystad Airportkrant is reclame
27 januari 2021 Motie 2 - JA21 - Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor regionale cofinanciering afronding eerste fase Marker Wadden
27 januari 2021 Ordevoorstel 1 - Toevoegen motie vreemd PvdD Lelystad Airportkrant aan agenda
8 13 0