Hennie Bogaards

Stemgedrag (204 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
16 december 2020 Motie 1 (vreemd) - 25% van PS-GS-CdK salaris van december 2020 voor Corona-goed doel
16 december 2020 Statenvoorstel spreektijdenregeling
11 november 2020 Motie 17 - DENK, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks - Stimuleren stageplaatsen in Flevoland
11 november 2020 Motie 15 - PvdD, GroenLinks - Stimuleer duurzame en natuur inclusieve woningbouw
11 november 2020 Motie 10 - PvdD - Geen extra investeringen in Lelystad Airport
11 november 2020 Motie 9 - PvdD, GroenLinks - Investeer in natuurherstel straks
11 november 2020 Motie 8 - ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, VVD, CDA, SGP, DENK - Bestrijding jeugdwerkloosheid in Coronatijd
11 november 2020 Motie 7 - PvdA, GroenLinks, PvdD - Verkenning wijkuitvoeringsplannen verduurzaming woningen
11 november 2020 Motie 6 - SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK, ChristenUnie, 50PLUS - Donatie voedselbanken in Flevoland
11 november 2020 Motie 5 - GroenLinks, CDA, VVD, SP, PVV - Uitvoering aanvullend onderzoek de Tong van Lucifer
11 november 2020 Motie 4 - GroenLinks, PvdD, PvdA - Stimulering energiebesparingsplicht
11 november 2020 Statenvoorstel Najaarsnota 2020
11 november 2020 Amendement L - Forum voor Democratie, VVD, GroenLinks, CDA - Innovatiegelden landbouwpilots
11 november 2020 Amendement K - Forum voor Democratie - Tong van Lucifer
11 november 2020 Amendement J - SGP, 50PLUS - Markerwadden e-eiland
11 november 2020 Amendement H - PvdD - Geen extra procesgeld voor Lelystad Airport
11 november 2020 Amendement I - PvdD - Geen aanvulling luchthavenfonds
11 november 2020 Amendement G - PvdD, GroenLinks - Investeer in natuurherstel nu
11 november 2020 Amendement F - PvdD - Geen extra geld voor jacht
11 november 2020 Amendement E - 50PLUS - Onderzoek naar levensloopbestendig wonen in Flevoland
11 november 2020 Motie 3 - Forum voor Democratie - SMART formuleren in volgende begrotingen
11 november 2020 Statenvoorstel vaststelling Programmabegroting 2021
11 november 2020 Amendement B - 50PLUS - Uitstel akkoord op budget museale voorziening binnen het FVA
11 november 2020 Motie 2 - DENK - Geen verhoging Provinciale opcenten (motorrijtuigenbelasting)
11 november 2020 Statenvoorstel zesde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland
11 november 2020 Amendement C - PvdD - Percentage indexering opcenten motorijtuigenbelasting
11 november 2020 Amendement A - Forum voor Democratie - Opcenten niet verhogen
21 oktober 2020 Motie (vreemd) 5 - PvdD - Dieren moet je beschermen, niet doden
21 oktober 2020 Motie (vreemd) 4 - VVD, SGP, CDA - Oplossen PAS meldingen
21 oktober 2020 Motie (vreemd) 6 - GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS - Toegankelijkheid coronatesten
21 oktober 2020 Ordevoorstel 3 - Motie vreemd GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS - Toegang Coronatesten toevoegen aan agenda
21 oktober 2020 Ordevoorstel 2 - Motie vreemd Forum voor Democratie - Benoeming burgemeester NOP toevoegen aan agenda
21 oktober 2020 Ordevoorstel 1 - Motie vreemd Forum voor Democratie - Artikel 1 en 7 grondwet toevoegen aan agenda
9 september 2020 Statenvoorstel Vormgeven aan de betrokkenheid van Provinciale Staten in de MRA
9 september 2020 Statenvoorstel Realisatie N307 Roggebot-Kampen
9 september 2020 Statenvoorstel Covid19 overbruggingsfaciliteit MKB Flevoland
9 september 2020 Ordevoorstel 1 - CDA - Agendapunt 10e afvoeren van agenda
24 juni 2020 Ordevoorstel 5 - Forum voor Democratie - Het in stemming brengen van het agenderen van moties vreemd is niet toegestaan
24 juni 2020 Ordevoorstel 3 - Forum voor Democratie - Motie vreemd (PvdD) 'Maaibeleid' toevoegen aan de agenda
24 juni 2020 Motie (vreemd) 3 - Forum voor Democratie - Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland
24 juni 2020 Statenvoorstel Startnotitie Actieplan Biodoversiteit 2020-2025
24 juni 2020 Motie 9 - PVV - Almere Sportstad van betekenis
24 juni 2020 Statenvoorstel Meerjarenprogramma Almere 2 0 2021-2025
24 juni 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 ter kennisgeving voorleggen
24 juni 2020 Amendement C - 50PLUS - Fonds Verstedelijking Almere; project museale voorziening
24 juni 2020 Motie 8 - CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, DENK - Definitie van Professionele Podiumkunst
24 juni 2020 Statenvoorstel Vaststelling Cultuurnota 2021-2024
24 juni 2020 Amendement B - 50PLUS - Uitstel onderzoek mogelijkheden museum
24 juni 2020 Statenvoorstel Leefbaar Platteland 2020 - 2023
24 juni 2020 Motie 7 - PvdD, D66, GroenLinks, DENK - Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel
24 juni 2020 Motie 6 - PvdD - Afbouwen intensieve veehouderij
24 juni 2020 Motie 5 - PvdD - Exitstrategie Lelystad Airport
24 juni 2020 Statenvoorstel Perspectievenbrief 2020-2024
24 juni 2020 Amendement A - VVD - Uitwerking strategische thema’s Najaarsnota 2020
24 juni 2020 Ordevoorstel 2 - Forum voor Democratie - Motie vreemd 'Wolf niet welkom' (FvD) toevoegen aan de agenda
24 juni 2020 Ordevoorstel 1 - Forum voor Democratie - Motie vreemd (FvD) 'Datacentra in Flevoland' toevoegen aan de agenda
27 mei 2020 Motie (vreemd) 23 - GroenLinks, CDA, PvdA, DENK, PvdD, D66, SP, ChristenUnie - Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria
27 mei 2020 Motie (vreemd) 6 - VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie - Coronafonds Flevoland
27 mei 2020 Motie (vreemd) 5 - Forum voor Democratie, 50PLUS, ChristenUnie, GO, SGP, PVV, CDA - Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij
27 mei 2020 Motie (vreemd) 4 - Forum voor Democratie - Flevolands water over Flevolandse akkers
27 mei 2020 Motie (vreemd) 3 - SP, 50PLUS, Forum voor Democratie - Stop de verhuurdersheffing
27 mei 2020 Motie (vreemd) 2 - Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders
27 mei 2020 Motie 22 - Forum voor Democratie - Tijdelijk stopzetten aanbesteding laadinfrastructuur Lelystad
27 mei 2020 Motie 21 - Forum voor Democratie - Zorgen over mogelijke onrechtmatigheden aanbesteding IJssel-Vecht
27 mei 2020 Motie 20 - SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS, VVD, PVV - Zon op Dak, Zon op Land
27 mei 2020 Motie 19 - 50PLUS, Forum voor Democratie - RES bod Flevoland
27 mei 2020 Motie 18 - GroenLinks, ChristenUnie - Flevolandse Potentie
27 mei 2020 Motie 17 - GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie - Participatie voor iedereen
27 mei 2020 Motie 16 - Forum voor Democratie - Reken energieopwekking door biomassa uit houtkap niet mee in de RES prestatie
27 mei 2020 Motie 15 - Forum voor Democratie - Duizenden banen voor de Flevolanders
27 mei 2020 Motie 14 - Forum voor Democratie - Flevoland blijft met de voorgestelde energietransitie afhankelijk van conventionele energiebronnen
27 mei 2020 Motie 13 - Forum voor Democratie - Draagvlakmeting energietransitie en onderzoek deelonderwerpen
27 mei 2020 Statenvoorstel Vaststelling bod in concept-RES Flevoland
27 mei 2020 Amendement D - PvdD - Verhoog de Flevolandse ambities in het RES-bod
27 mei 2020 Amendement C- VVD - Kaderstelling RES-ambities
27 mei 2020 Motie 12 - PvdD - Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen
27 mei 2020 Motie 11 - PVV, Forum voor Democratie, 50PLUS - Onderzoek Heckrunderen
27 mei 2020 Statenvoorstel literatuuronderzoek anticonceptie beleidskader beheer Oostvaardersplassen
27 mei 2020 Motie 10 - Forum voor Democratie - Versnellen vergunningverlening voor Flevolandse ondernemers
27 mei 2020 Motie 9 - Forum voor Democratie - Zoekgebieden tijdelijke ombuiging uitgaven ten behoeve van Flevolandse Economie
27 mei 2020 Motie 8 - Partij voor de Dieren - Bouwen aan de Flevolandse ecologische reserves
27 mei 2020 Statenvoorstel Jaarstukken 2019
27 mei 2020 Amendement B - 50PLUS - Coalitieakkoord
27 mei 2020 Amendement A - 50PLUS - Geen jaaroverschrijdende projecten bedrijfsvoering
27 mei 2020 Ordevoorstel 2 - Forum voor Democratie - RES niet digitaal, maar fysiek behandelen
27 mei 2020 Ordevoorstel 1 - GroenLinks - Briefstemmen in plaats van digitaal stemmen
22 april 2020 Reglement van Orde Digitaal Vergaderen
22 april 2020 Motie (vreemd) 7 - GroenLinks, CDA, - Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong van Lucifer
22 april 2020 Motie (vreemd) 6 - SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SP, GO, DENK - Tong van Lucifer
22 april 2020 Motie 5 - CDA, ChristenUnie - Verdeling stikstofgelden
22 april 2020 Motie 4 - VVD, PvdA, CDA - Pilots stikstof vermindering in landbouw
22 april 2020 Motie 3 - Forum voor Democratie, PvdD - Geen electriciteit uit houtgestookte Biomassa voor Laadinfrastructuur busstation
22 april 2020 Motie 2 - Forum voor Democratie - Flevolanders beter informeren over de gevolgen van het afschaffen van de stilstand voorziening van windpark Zeewolde
22 april 2020 Motie 1 - 50PLUS, SP - zoeken naar middelen dekking MKBDOORGAAN.NL
22 april 2020 Amendement E - Forum voor Democratie - Concretiseren datum van ter inzagelegging, Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland
22 april 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Uitlenen personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland ten behoeve van het ondersteunen van ondernemers
22 april 2020 Amendement C - 50PLUS, Forum voor Democratie - Bestaande kredietfaciliteit continueren
22 april 2020 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Flevoland
22 april 2020 Statenvoorstel verantwoording fractievergoedingen 2019
22 april 2020 Statenvoorstel Nota programma stikstof
22 april 2020 Statenvoorstel kredietaanvraag laadinfrastructuur busstation Lelystad
22 april 2020 Statenvoorstel MRA verantwoording 2019 en begroting op hoofdlijnen 2021
22 april 2020 Statenvoorstel gelegenheid om gehoord te worden over partiële herziening RijksInpassingsplan Windpark Zeewolde
22 april 2020 Statenvoorstel Continuering MKB-Doorstartfonds
26 februari 2020 Motie 2 (vreemd) - GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD - Versnelling woningbouw Flevoland
26 februari 2020 Motie 4 - ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, GroenLinks, SGP, PvdA, SP, D66 - Onderzoek aanpak laaggeletterdheid
26 februari 2020 Statenvoorstel Ontwerp Cultuurnota 2021-2024
26 februari 2020 Amendement A - 50PLUS, PVV, FvD, SGP - Onderzoek nieuw museum in Almere
29 januari 2020 Motie 1 (vreemd) - VVD, CDA, DENK, PvdA, FvD - Lelystad Airport
29 januari 2020 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Exit strategie Lelystad Airport
29 januari 2020 Statenvoorstel Rekenkamerrapport Bouwen aan Regie, onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen
29 januari 2020 Motie 3 - 50PLUS, PvdA, FvD, PVV - Monitoring opvolging aanbevelingen RRK
29 januari 2020 Statenvoorstel Wijziging verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en Gemeenschappelijke Regeling Randstelijke Rekenkamer
57 56 0