Kees Kok

Stemgedrag (79 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
20 november 2019 Statenvoorstel Opdrachtformulering Informanten voor de toekomstige visie op de zorg in de regio Flevoland
20 november 2019 Motie 9 - PvdD, DENK - Jongeren kunnen energie besparen
20 november 2019 Motie 5 - 50PLUS - Overproductie duurzame energie regio Flevoland d.m.v. certificaten aanbieden aan RES regio's
20 november 2019 Motie 4 - GroenLinks, D66, PvdD - Aanplant en bescherming bomen
20 november 2019 Statenvoorstel Besluitvorming Klimaatakkoord
20 november 2019 Motie 7 - PVV - Laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord
20 november 2019 Motie 8 - PVV - Gebruik je verstand
20 november 2019 Motie 6 - 50PLUS - Woonlastenneutraliteit opnemen in kern van provinciale afspraken
13 november 2019 Motie 6 (vreemd) - Forum voor Democratie - Hogere drempelwaarde stikstofdepositie
13 november 2019 Motie 5 (vreemd) - Forum voor Democratie - Verhuren van de latente ruimte uit natuurvergunningen
13 november 2019 Motie 4 (vreemd) - PVV - Flevoland wil noodwet Stikstof
13 november 2019 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Steek hand in eigen boezem
13 november 2019 Motie 37 - FvD - Verdienmodel museum Almere
13 november 2019 Motie 35 - SGP, CDA - Vrachtwagen-kilometerheffing N-50
13 november 2019 Motie 34 - PvdD - Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren
13 november 2019 Motie 33 - PvdD, 50PLUS - Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam
13 november 2019 Motie 31 - PvdD - Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen
13 november 2019 Motie 30 - ChristenUnie, GroenLinks, CDA - Transitiecoalitie voedsel
13 november 2019 Motie 27 - 50PLUS - Schrappen museale functie uit Jaarprogramma FVA 2020
13 november 2019 Motie 26 - 50PLUS - Realisatie prijswinnend woningbouwproject Eigentijds Hof
13 november 2019 Motie 25 - 50PLUS, DENK - Onderzoek naar gratis OV kwetsbare groepen in daluren
13 november 2019 Motie 24 - 50PLUS - Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid
13 november 2019 Motie 23 - SP - Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals herbruikbare bekers aan subsidies voor festivals en evenementen
13 november 2019 Motie 20 - GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, CDA, D66 - Onderzoek Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) naar het Noorden
13 november 2019 Motie 19 - GroenLinks, D66, PvdD, DENK - Deelname Canal Parade
13 november 2019 Motie 18 - Forum voor Democratie - Doneren hertenvlees aan Voedselbanken Nederland
13 november 2019 Motie 17 - Forum voor Democratie - Monitoring grote grazers Oostvaardersplassen m.b.v. drones
13 november 2019 Motie 16 - Forum voor Democratie -Geen vergunningen voor biomassacentrales die gebruik maken van houtstook
13 november 2019 Motie 15 - FvD - Onderzoek kernenergie en thorium
13 november 2019 Motie 14 - Forum voor Democratie - Verkleinen aantal Natura 2000-gebieden
13 november 2019 Motie 13 - Forum voor Democratie - Herstel landschap bij ontmanteling wind- en zonneparken
13 november 2019 Motie 11 - Forum voor Democratie - Onafhankelijke voorzitters commissievergaderingen
13 november 2019 Statenvoorstel vaststelling Programmabegroting 2020
13 november 2019 Amendement C - SP - Oormerken gelden uit algemene reserve voor een volwaardig ziekenhuis
13 november 2019 Motie 36 - DENK - Verlaging van de opcenten
13 november 2019 Motie 21 - PVV - Geen indexering opcenten voor kalenderjaar 2020
13 november 2019 Statenvoorstel 5e wijziging verordening opcenten MRB
13 november 2019 Motie 22 - SP - Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting egaliseren
13 november 2019 Statenvoorstel Besluitvorming SUP infrastructuur 2.0
13 november 2019 Motie 10 - Forum voor Democratie - Delegatie- en mandaatregister
13 november 2019 Motie 8 - PVV - Opvolgingsonderzoek Randstedelijke Rekenkamer
13 november 2019 Statenvoorstel Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023
13 november 2019 Amendement A - 50PLUS - Mandaten Rol van PS binnen reserves en voorzieningen
13 november 2019 Motie 3 (vreemd) - PVV - Provinciale enquête naar informatieverstrekking en besluitvorming Oostvaardersplassen
13 november 2019 Motie 7 (vreemd) - PvdD - Afkeuring voor het niet handelen van de CdK bij onrechtmatig gegeven opdracht om gezonde edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen
13 november 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Geen vertrouwen in college na onrechtmatige opdracht tot afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
2 oktober 2019 Statenvoorstel Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
2 oktober 2019 Motie 2 (vreemd) - Alle partijen - Zorg in de Regio
18 september 2019 Statenvoorstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV
18 september 2019 Motie 11 - SGP, ChristenUnie - Geluidsoverlast kleine luchtvaart
18 september 2019 Statenvoorstel - Ontwerp wijziging paragraaf 5 1 4 Luchtvaart van het Omgevingsprogramma Flevoland
18 september 2019 Statenvoorstel Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024
18 september 2019 Amendement J - CDA - Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024
18 september 2019 Motie 10 - GroenLinks - Aanpak in samenhang voor energieneutrale provincie
18 september 2019 Motie 9 - FvD - Verzet tegen aanvullende Flevolandse Bijdragen RES
18 september 2019 Motie 8 - FvD - Uitvoeren onderzoek in het kader van RES
18 september 2019 Motie 6 - PvdD - Noodtoestand voor het klimaat
18 september 2019 Motie 5 - PvdA - Woonlastenneutraliteit & betaalbaarheid RES
18 september 2019 Motie 4 - VVD, PvdA - Burgerparticipatie startnotitie RES
18 september 2019 Motie 3 - D66, GroenLinks, ChristenUnie - Opwekken energie
18 september 2019 Amendement I - GroenLinks - Besparingsdoelstellingen
18 september 2019 Amendement H - 50PLUS - Startnotitie RES
18 september 2019 Amendement D - GroenLinks - Groene obligaties
31 juli 2019 Motie 3 - PvdD - Schaduw voor de gehouden Konikpaarden in de Oostvaardersplassen
31 juli 2019 Motie 2 - FvD - Onafhankelijk onderzoek naar gezondheid Konikpaarden
31 juli 2019 Motie 1 - PvdD - Annuleer transport Konikpaarden naar Wit-Rusland
31 juli 2019 Statenvoorstel e-petitie Hekken weg
10 juli 2019 Statenvoorstel benoeming leden college van Gedeputeerde Staten
10 juli 2019 Motie 3 - DENK - Charter diversiteit
10 juli 2019 Motie 2 - 50 PLUS - Besluitvorming rondom nieuwe college
10 juli 2019 Motie 1 (vreemd) - 50PLUS, SGP, FvD, PVV - Besluitvorming inzake Nationaal Park Nieuw Land eerst aan PS voorleggen
10 juli 2019 Statenvoorstel verordening Rechtspositie Staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019
10 juli 2019 Amendement B - VVD - Rechtspositie Staten- en commissieleden
10 juli 2019 Statenvoorstel Zomernota 2019
10 juli 2019 Amendement A - 50PLUS - Mandaat Zomernota
29 mei 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Onderzoek naar wijze afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
29 mei 2019 Motie 5 - SGP, FvD, CDA, CU, 50PLUS - Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (participeren)
29 mei 2019 Statenvoorstel Verzoek mandatering ontwikkelconstructie MSNF
29 mei 2019 Amendement B - PVV, ChristenUnie - Toevoegen beslispunt ivm verslagleggingsvereisten investeringen met maatschappelijke functie
46 25 8