PvdD

Stemgedrag (264 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
28 april 2021 Ordevoorstel 1 - JA21 - Geen beperkingen interrupties 2 0 0
28 april 2021 Amendement A - JA21, VVD, 50PLUS, PvdD, FvD, PVV, GO - Wensen en opvattingen in de consultatiefase 2 0 0
28 april 2021 Statenvoorstel Transitiecommissie visie, prioriteiten en governance MRA 2 0 0
28 april 2021 Motie 2 - VVD, D66, ChristenUnie - Consultatie, participatie en communicatie binnen de MRA 2 0 0
28 april 2021 Motie 4 - JA21, CDA - Zekerheid voor B- en C lijnen 2 0 0
28 april 2021 Amendement C - PvdD, JA21, SP, 50PLUS - Verantwoording herkomst groene stroom 2 0 0
28 april 2021 Amendement G - PvdD, JA21, SP, 50PLUS - Definitie Groene Stroom 2 0 0
28 april 2021 Statenvoorstel Ontwerp-Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht 2 0 0
28 april 2021 Amendement D - SP, GroenLinks - Promoot C-lijnen 2 0 0
28 april 2021 Amendement F - SP - Geen vrijwilligers in plaats van personeel in loondienst 2 0 0
28 april 2021 Amendement E - SP - Inwoners betrekken bij veranderingen in het OV 2 0 0
28 april 2021 Motie 3 - JA21 - Uitstel aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht 0 2 0
28 april 2021 Amendement I - ChristenUnie, SGP - Duidelijke communicatie naamswijziging 2 0 0
28 april 2021 Statenvoorstel Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer) 2 0 0
28 april 2021 Motie 6 - GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, JA21, SP, FvD, DENK - Circulair herstellen van het kunstwerk De Tong 2 0 0
28 april 2021 Amendement N - GroenLinks, D66 - Wijziging startdatum Actieplan Biodiversiteit 2 0 0
28 april 2021 Amendement L - PvdD, GroenLinks - Bescherm de biodiversiteit door stappenplan mindering bestrijdingsmiddelen 2 0 0
28 april 2021 Amendement M - PvdD, GroenLinks - Maak natuurinclusief bouwen standaard 2 0 0
28 april 2021 Amendement J - PvdD, ChristenUnie, GroenLinks - Een hoger ambitieniveau voor het Actieplan Biodiversiteit 2 0 0
28 april 2021 Amendement K - PvdD - Andere dekking Actieplan Biodiversiteit 2 0 0
28 april 2021 Statenvoorstel Vaststelling Actieplan Biodiversiteit 0 2 0
28 april 2021 Motie 10 - PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie - Biodiversiteit als uitgangspunt 2 0 0
28 april 2021 Motie 9 - VVD, JA21, PVV, CDA, SGP, FvD - Flevoland bloeit 0 2 0
28 april 2021 Motie 8 - PvdD, GroenLinks - Verbind en versterk de natuur in Flevoland 2 0 0
28 april 2021 Motie 7 - PvdD - Biodiversiteitsparagraaf 2 0 0
31 maart 2021 Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding rapporten Batavialand 2 0 0
31 maart 2021 Statenvoorstel Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland 2 0 0
31 maart 2021 Amendement A - JA21 - Expliciet maken van een blijvende versterking 2 0 0
31 maart 2021 Motie 4 - GroenLinks, D66, PvdD - Investeren in bosaanleg (klimaatbos) 2 0 0
31 maart 2021 Motie 3 - PvdD, JA21 - Voorkomen dat andere gemeenten en andere partijen blijven kappen 2 0 0
31 maart 2021 Statenvoorstel bossenstrategie provincie Flevoland 0 2 0
31 maart 2021 Amendement G - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Afspraken met partners 2 0 0
31 maart 2021 Amendement E - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Minimaal 1200 HA in 2030 2 0 0
31 maart 2021 Amendement D - PvdD - Resultaatverplichting ambities bossenstrategie 2 0 0
31 maart 2021 Amendement C - PvdD - Bomen binnen de bebouwde kom 2 0 0
31 maart 2021 Amendement B - PvdD - Ambitie bossenstrategie verhogen 2 0 0
31 maart 2021 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst 2 0 0
31 maart 2021 Amendement H - ChristenUnie, GroenLinks - Kiezen voor een basisscenario-plus 0 2 0
31 maart 2021 Amendement I - PvdD, D66, GroenLinks - Bescherm het Flevolandse water 2 0 0
31 maart 2021 Statenvoorstel vaststellen ontwerp Waterprogramma 2 0 0
17 februari 2021 Motie 5 - PvdD, PVV - Opschorten afschot edelherten in de Oostvaardersplassen 2 0 0
17 februari 2021 Statenvoorstel Verlenging stimuleringsbudget verduurzaming openbaar vervoer IJssel-Vecht 2 0 0
17 februari 2021 Amendement L - JA21, PvdD, 50PLUS - Stimuleringsbudget verduurzaming OV volledig behouden 2 0 0
17 februari 2021 Statenvoorstel - Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023 2 0 0
17 februari 2021 Amendement K - PVV, SGP - Monitoring stikstof Flevoland 2 0 0
17 februari 2021 Motie 4 - SGP, ChristenUnie - Prioritering stikstof Flevoland 0 2 0
17 februari 2021 Motie 3 - GroenLinks, D66 - Onderzoek financiële (krediet) mogelijkheden voor vrijwillige opkoop van Flevolandse (agrarische) bedrijven met hoge stikstofbelasting 0 2 0
17 februari 2021 Statenvoorstel - Aanpak stikstof in Flevoland kaders 2021 en verder 0 2 0
17 februari 2021 Amendement E - PvdD - Geen investeringen in luchtwassers 2 0 0
17 februari 2021 Amendement D - PvdD - Geen stikstof verbetermaatregelen die het dierenwelzijn verslechteren 2 0 0
17 februari 2021 Amendement F - PvdD - Aanvullende voorwaarden legalisering PAS-melders Flevoland 2 0 0
17 februari 2021 Amendement G - PvdD - Forse reductie landbouwdieren en aanpak natuurherstel 2 0 0
17 februari 2021 Amendement B - VVD - Incidentele middelen voor de basis op orde vergunningen 0 2 0
17 februari 2021 Amendement C - GroenLinks - Extra fondsen voor maatregelen ten gunste van emissie arme, natuurinclusieve agrarische landbouw 2 0 0
17 februari 2021 Ordevoorstel 1 - Ik ben voor het tonen van het filmpje tijdens het interpellatiedebat 2 0 0
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021 2 0 0
27 januari 2021 Ordevoorstel 1 - Toevoegen motie vreemd PvdD Lelystad Airportkrant aan agenda 1 0 1
27 januari 2021 Motie 2 - JA21 - Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021 0 2 0
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor regionale cofinanciering afronding eerste fase Marker Wadden 2 0 0
27 januari 2021 Motie (vreemd) 3 - PvdD - Lelystad Airportkrant is reclame 2 0 0