SGP

Stemgedrag (239 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2021
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
31 maart 2021 Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding rapporten Batavialand 1 0 0
31 maart 2021 Statenvoorstel Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland 1 0 0
31 maart 2021 Amendement A - JA21 - Expliciet maken van een blijvende versterking 1 0 0
31 maart 2021 Motie 4 - GroenLinks, D66, PvdD - Investeren in bosaanleg (klimaatbos) 0 1 0
31 maart 2021 Motie 3 - PvdD, JA21 - Voorkomen dat andere gemeenten en andere partijen blijven kappen 0 1 0
31 maart 2021 Statenvoorstel bossenstrategie provincie Flevoland 1 0 0
31 maart 2021 Amendement G - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Afspraken met partners 1 0 0
31 maart 2021 Amendement E - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Minimaal 1200 HA in 2030 0 1 0
31 maart 2021 Amendement D - PvdD - Resultaatverplichting ambities bossenstrategie 0 1 0
31 maart 2021 Amendement C - PvdD - Bomen binnen de bebouwde kom 0 1 0
31 maart 2021 Amendement B - PvdD - Ambitie bossenstrategie verhogen 0 1 0
31 maart 2021 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst 1 0 0
31 maart 2021 Amendement H - ChristenUnie, GroenLinks - Kiezen voor een basisscenario-plus 0 1 0
31 maart 2021 Amendement I - PvdD, D66, GroenLinks - Bescherm het Flevolandse water 0 1 0
31 maart 2021 Statenvoorstel vaststellen ontwerp Waterprogramma 1 0 0
17 februari 2021 Motie 5 - PvdD, PVV - Opschorten afschot edelherten in de Oostvaardersplassen 0 1 0
17 februari 2021 Statenvoorstel Verlenging stimuleringsbudget verduurzaming openbaar vervoer IJssel-Vecht 1 0 0
17 februari 2021 Amendement L - JA21, PvdD, 50PLUS - Stimuleringsbudget verduurzaming OV volledig behouden 0 1 0
17 februari 2021 Statenvoorstel - Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023 1 0 0
17 februari 2021 Amendement K - PVV, SGP - Monitoring stikstof Flevoland 1 0 0
17 februari 2021 Motie 4 - SGP, ChristenUnie - Prioritering stikstof Flevoland 1 0 0
17 februari 2021 Motie 3 - GroenLinks, D66 - Onderzoek financiële (krediet) mogelijkheden voor vrijwillige opkoop van Flevolandse (agrarische) bedrijven met hoge stikstofbelasting 0 1 0
17 februari 2021 Statenvoorstel - Aanpak stikstof in Flevoland kaders 2021 en verder 1 0 0
17 februari 2021 Amendement E - PvdD - Geen investeringen in luchtwassers 0 1 0
17 februari 2021 Amendement D - PvdD - Geen stikstof verbetermaatregelen die het dierenwelzijn verslechteren 0 1 0
17 februari 2021 Amendement F - PvdD - Aanvullende voorwaarden legalisering PAS-melders Flevoland 0 1 0
17 februari 2021 Amendement G - PvdD - Forse reductie landbouwdieren en aanpak natuurherstel 0 1 0
17 februari 2021 Amendement B - VVD - Incidentele middelen voor de basis op orde vergunningen 0 1 0
17 februari 2021 Amendement C - GroenLinks - Extra fondsen voor maatregelen ten gunste van emissie arme, natuurinclusieve agrarische landbouw 0 1 0
17 februari 2021 Ordevoorstel 1 - Ik ben voor het tonen van het filmpje tijdens het interpellatiedebat 1 0 0
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021 1 0 0
27 januari 2021 Ordevoorstel 1 - Toevoegen motie vreemd PvdD Lelystad Airportkrant aan agenda 0 1 0
27 januari 2021 Motie 2 - JA21 - Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021 1 0 0
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor regionale cofinanciering afronding eerste fase Marker Wadden 1 0 0
27 januari 2021 Motie (vreemd) 3 - PvdD - Lelystad Airportkrant is reclame 0 1 0