Statencommissies

De leden van Provinciale Staten (PS) hebben zitting in Statencommissies. Een Statencommissie adviseert Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp. Ter voorbereiding overleggen zij met Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning over het gevoerde beleid. Ook burgerleden, niet zijnde gekozen Statenleden, kunnen door PS als lid van een Statencommissie worden benoemd. Zij treden op namens een fractie, maar nemen geen deel aan de besluitvorming door PS.

Vergaderingen
Flevoland heeft vier Statencommissies en één Provinciale Statenvergadering. Zij vergaderen gemiddeld in een vierwekelijkse cyclus. Deze vergaderingen zijn (in principe) op de woensdagavond

Vier Statencommissies
Flevoland kent de volgende Statencommissies:

  1. Statencommissie Duurzaamheid
  2. Statencommissie Economie
  3. Statencommissie Ruimte
  4. Statencommissie Bestuur


Vergaderen volgens het BOB-model
Beeldvorming
De commissievergadering kent geen beeldvormende ronde meer. De beeldvorming is anders georganiseerd.

  • korte beeldvorming van 17.00 tot 18.00 uur, vooraf gaand aan PS
  • korte beeldvorming van 19.00 tot 20.00 uur, in de Statencommissie
  • extra, specifieke beeldvorming met majeure thema's of voor Statencommissies met een volle agenda.

De invulling van de beeldvorming is vrij (bijvoorbeeld: werkbezoeken, spreekuur, tafeltjessessie, enzovoorts). Het gaat hierbij om het uitwisselen van informatie en het geven van achtergrondinformatie (oriënterend). Er worden geen politieke standpunten uitgewisseld.

Extra beeldvorming majeure onderwerpen
Hiervoor zijn de volgende data in 2016 gereserveerd:
20 januari, 9 maart, 30 maart, 22 juni, 14 september, 12 oktober en 30 november.
De extra beeldvorming vindt zo veel mogelijk in de avond plaats.

Oordeelsvorming
Bij de behandeling van oordeelsvormende agendapunten worden meningen en standpunten uitgewisseld en ter advies aangeboden aan Provinciale Staten.


Besluitvorming
Na de ‘oordeelsvormende’ behandeling in de Statencommissie wordt het stuk als besluitvormend agendapunt voor Provinciale Staten geagendeerd. PS neemt het formele besluit.

De vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen door de livestreams van de vergaderingen te raadplegen via de knop 'vergadering live meekijken'. Hier kunt u ook de laatste vergaderingen terugkijken. De vergaderingen van Statencommissies zijn door audio te volgen via de knop 'vergadering live meekijken'.