Uit het presidium: toetsingskader

Het presidium heeft een toetsingskader stukkenstroom PS vastgesteld in aansluiting op het ambtelijke project ‘de nota tot besluitvorming’.

Toetsingskader: wat is dat?
Het toetsingskader stukkenstroom PS geeft het presidium houvast om de kwaliteit en het tijdig aanmelden van de voorstellen voor de agenda te beoordelen en te bewaken. Het presidium neemt met andere woorden de ‘agendering van de voorstellen onder de loep’.

Het presidium toetst met dit kader ondermeer op:

  • is het onderwerp door GS aangemeld op de Lange Termijn Planning
  • zijn de voorstellen volledig en tijdig aangeleverd
  • is er sprake van een verzoek tot spoedagendering
  • is het onderwerp om beeldvormende- of oordeelsvormende agendering vraagt
  • hoeveel tijd heeft elk onderwerp nodig 

Het presidium stelt na deze afwegingen de conceptagenda voor PS op. De commissievoorzitters baseren hierop de agenda voor de Statencommissies.

Statenvoorstellen: hoe kan kan beter?
De driehoek heeft een gezamenlijke ambitie geformuleerd over de kwaliteit van de Statenvoorstellen en de tijdigheid van de stukkenstroom naar PS. In het project ‘de nota tot besluitvorming’ trok de Statengriffie samen op met de ambtelijke organisatie op om deze kwaliteit te verbeteren. 

Resultaat van deze samenwerking  

  • het proces stukkenstroom PS is herijkt
  • het format Statenvoorstel is herzien
  • het toetsingskader stukkenstroom is vastgesteld