Uit het presidium: verantwoordingsdebat

Het presidium boog zich samen met het seniorenconvent over de agendering en behandeling van de eindbalans van de Statenperiode 2011-2015 in PS. De aanpak in 2011 is geëvalueerd en dit leidt tot het agenderen van de eindbalans als verantwoordingsdebat in 2015.

Eindbalans wordt verantwoordingsdebat
In 2011 is de eindbalans Statenperiode 2007-2011geagendeerd in de Staten. Hier lag toen geen stuk van het college aan ten grondslag. Deze aanpak is geëvalueerd en hieruit zijn waardevolle lessen getrokken. Zo gaf de evaluatie aan:

  • wees duidelijk over het doel van het verantwoordingsdebat
  • voorkom een te detaillistisch debat vanuit zowel GS als PS
  • zorg voor een tijdschema
  • voorkom te uitgebreide presentaties van GS

Dit leidt tot de keuze om de eindbalans te agenderen als ‘verantwoordingsdebat’, op basis van een door het college opgestelde eindbalans. Het seniorenconvent sprak de voorkeur uit voor de variant waarbij zowel GS verantwoording aflegt aan PS, maar ook ruimte is voor de fracties om in eerste termijn op hoofdlijnen hun politieke oordeel te geven over de afgelopen bestuursperiode. In tweede termijn is er ruimte voor onderling debat van de fracties over een aantal geclusterde thema’s.

Tussen- en eindbalans
Het college van GS legt met de eindbalans verantwoording af over de realisatie van het College uitvoeringsprogramma 2011-2015. In 2013 leidde de ‘tussenbalans’ tot bijstelling van het uitvoeringsprogramma. Conform de afspraken in het coalitieakkoord bereidt GS de ‘eindbalans’ voor. De behandeling van de eindbalans staat in de Staten van januari gepland en zal dan geagendeerd worden als verantwoordingsdebat.