VVD

Stemgedrag (204 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
16 december 2020 Motie 1 (vreemd) - 25% van PS-GS-CdK salaris van december 2020 voor Corona-goed doel 0 6 0
16 december 2020 Statenvoorstel spreektijdenregeling 6 0 0
11 november 2020 Amendement A - Forum voor Democratie - Opcenten niet verhogen 0 6 0
11 november 2020 Amendement C - PvdD - Percentage indexering opcenten motorijtuigenbelasting 0 6 0
11 november 2020 Statenvoorstel zesde wijziging verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland 6 0 0
11 november 2020 Motie 2 - DENK - Geen verhoging Provinciale opcenten (motorrijtuigenbelasting) 0 6 0
11 november 2020 Amendement B - 50PLUS - Uitstel akkoord op budget museale voorziening binnen het FVA 0 6 0
11 november 2020 Statenvoorstel vaststelling Programmabegroting 2021 6 0 0
11 november 2020 Motie 8 - ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, VVD, CDA, SGP, DENK - Bestrijding jeugdwerkloosheid in Coronatijd 6 0 0
11 november 2020 Amendement K - Forum voor Democratie - Tong van Lucifer 0 6 0
11 november 2020 Amendement E - 50PLUS - Onderzoek naar levensloopbestendig wonen in Flevoland 6 0 0
11 november 2020 Amendement F - PvdD - Geen extra geld voor jacht 0 6 0
11 november 2020 Amendement J - SGP, 50PLUS - Markerwadden e-eiland 0 6 0
11 november 2020 Amendement L - Forum voor Democratie, VVD, GroenLinks, CDA - Innovatiegelden landbouwpilots 6 0 0
11 november 2020 Amendement H - PvdD - Geen extra procesgeld voor Lelystad Airport 0 6 0
11 november 2020 Amendement I - PvdD - Geen aanvulling luchthavenfonds 0 6 0
11 november 2020 Amendement G - PvdD, GroenLinks - Investeer in natuurherstel nu 0 6 0
11 november 2020 Statenvoorstel Najaarsnota 2020 6 0 0
11 november 2020 Motie 15 - PvdD, GroenLinks - Stimuleer duurzame en natuur inclusieve woningbouw 0 6 0
11 november 2020 Motie 17 - DENK, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks - Stimuleren stageplaatsen in Flevoland 6 0 0
11 november 2020 Motie 6 - SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK, ChristenUnie, 50PLUS - Donatie voedselbanken in Flevoland 0 6 0
11 november 2020 Motie 5 - GroenLinks, CDA, VVD, SP, PVV - Uitvoering aanvullend onderzoek de Tong van Lucifer 6 0 0
11 november 2020 Motie 9 - PvdD, GroenLinks - Investeer in natuurherstel straks 0 6 0
11 november 2020 Motie 3 - Forum voor Democratie - SMART formuleren in volgende begrotingen 0 6 0
11 november 2020 Motie 10 - PvdD - Geen extra investeringen in Lelystad Airport 0 6 0
11 november 2020 Motie 7 - PvdA, GroenLinks, PvdD - Verkenning wijkuitvoeringsplannen verduurzaming woningen 0 6 0
11 november 2020 Motie 4 - GroenLinks, PvdD, PvdA - Stimulering energiebesparingsplicht 0 6 0
21 oktober 2020 Ordevoorstel 2 - Motie vreemd Forum voor Democratie - Benoeming burgemeester NOP toevoegen aan agenda 0 6 0
21 oktober 2020 Ordevoorstel 1 - Motie vreemd Forum voor Democratie - Artikel 1 en 7 grondwet toevoegen aan agenda 0 6 0
21 oktober 2020 Ordevoorstel 3 - Motie vreemd GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS - Toegang Coronatesten toevoegen aan agenda 0 6 0
21 oktober 2020 Motie (vreemd) 6 - GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS - Toegankelijkheid coronatesten 0 6 0
21 oktober 2020 Motie (vreemd) 4 - VVD, SGP, CDA - Oplossen PAS meldingen 6 0 0
21 oktober 2020 Motie (vreemd) 5 - PvdD - Dieren moet je beschermen, niet doden 0 6 0
9 september 2020 Ordevoorstel 1 - CDA - Agendapunt 10e afvoeren van agenda 6 0 0
9 september 2020 Statenvoorstel Vormgeven aan de betrokkenheid van Provinciale Staten in de MRA 6 0 0
9 september 2020 Statenvoorstel Realisatie N307 Roggebot-Kampen 6 0 0
9 september 2020 Statenvoorstel Covid19 overbruggingsfaciliteit MKB Flevoland 6 0 0
24 juni 2020 Ordevoorstel 5 - Forum voor Democratie - Het in stemming brengen van het agenderen van moties vreemd is niet toegestaan 0 6 0
24 juni 2020 Ordevoorstel 3 - Forum voor Democratie - Motie vreemd (PvdD) 'Maaibeleid' toevoegen aan de agenda 0 6 0
24 juni 2020 Ordevoorstel 2 - Forum voor Democratie - Motie vreemd 'Wolf niet welkom' (FvD) toevoegen aan de agenda 0 6 0
24 juni 2020 Ordevoorstel 1 - Forum voor Democratie - Motie vreemd (FvD) 'Datacentra in Flevoland' toevoegen aan de agenda 6 0 0
24 juni 2020 Motie (vreemd) 3 - Forum voor Democratie - Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland 6 0 0
24 juni 2020 Statenvoorstel Startnotitie Actieplan Biodoversiteit 2020-2025 6 0 0
24 juni 2020 Motie 9 - PVV - Almere Sportstad van betekenis 6 0 0
24 juni 2020 Statenvoorstel Meerjarenprogramma Almere 2 0 2021-2025 6 0 0
24 juni 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 ter kennisgeving voorleggen 0 6 0
24 juni 2020 Amendement C - 50PLUS - Fonds Verstedelijking Almere; project museale voorziening 0 6 0
24 juni 2020 Motie 8 - CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, DENK - Definitie van Professionele Podiumkunst 0 6 0
24 juni 2020 Statenvoorstel Vaststelling Cultuurnota 2021-2024 6 0 0
24 juni 2020 Amendement B - 50PLUS - Uitstel onderzoek mogelijkheden museum 0 6 0
24 juni 2020 Statenvoorstel Leefbaar Platteland 2020 - 2023 6 0 0
24 juni 2020 Motie 7 - PvdD, D66, GroenLinks, DENK - Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel 0 6 0
24 juni 2020 Motie 6 - PvdD - Afbouwen intensieve veehouderij 0 6 0
24 juni 2020 Motie 5 - PvdD - Exitstrategie Lelystad Airport 0 6 0
24 juni 2020 Statenvoorstel Perspectievenbrief 2020-2024 6 0 0
24 juni 2020 Amendement A - VVD - Uitwerking strategische thema’s Najaarsnota 2020 6 0 0
27 mei 2020 Ordevoorstel 2 - Forum voor Democratie - RES niet digitaal, maar fysiek behandelen 0 6 0
27 mei 2020 Ordevoorstel 1 - GroenLinks - Briefstemmen in plaats van digitaal stemmen 1 5 0
27 mei 2020 Motie (vreemd) 6 - VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie - Coronafonds Flevoland 6 0 0
27 mei 2020 Motie (vreemd) 4 - Forum voor Democratie - Flevolands water over Flevolandse akkers 0 6 0
27 mei 2020 Motie (vreemd) 3 - SP, 50PLUS, Forum voor Democratie - Stop de verhuurdersheffing 0 6 0
27 mei 2020 Motie (vreemd) 23 - GroenLinks, CDA, PvdA, DENK, PvdD, D66, SP, ChristenUnie - Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria 0 6 0
27 mei 2020 Motie 12 - PvdD - Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen 0 6 0
27 mei 2020 Motie (vreemd) 5 - Forum voor Democratie, 50PLUS, ChristenUnie, GO, SGP, PVV, CDA - Start lobby voor herintroductie pulskorvisserij 6 0 0
27 mei 2020 Motie (vreemd) 2 - Windturbines zijn niet in het belang van de Flevolanders 0 6 0
27 mei 2020 Motie 21 - Forum voor Democratie - Zorgen over mogelijke onrechtmatigheden aanbesteding IJssel-Vecht 0 6 0
27 mei 2020 Motie 22 - Forum voor Democratie - Tijdelijk stopzetten aanbesteding laadinfrastructuur Lelystad 0 6 0
27 mei 2020 Motie 20 - SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS, VVD, PVV - Zon op Dak, Zon op Land 6 0 0
27 mei 2020 Motie 13 - Forum voor Democratie - Draagvlakmeting energietransitie en onderzoek deelonderwerpen 0 6 0
27 mei 2020 Motie 15 - Forum voor Democratie - Duizenden banen voor de Flevolanders 0 6 0
27 mei 2020 Motie 14 - Forum voor Democratie - Flevoland blijft met de voorgestelde energietransitie afhankelijk van conventionele energiebronnen 0 6 0
27 mei 2020 Motie 19 - 50PLUS, Forum voor Democratie - RES bod Flevoland 0 6 0
27 mei 2020 Motie 17 - GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie - Participatie voor iedereen 6 0 0
27 mei 2020 Motie 18 - GroenLinks, ChristenUnie - Flevolandse Potentie 6 0 0
27 mei 2020 Motie 16 - Forum voor Democratie - Reken energieopwekking door biomassa uit houtkap niet mee in de RES prestatie 0 6 0
27 mei 2020 Statenvoorstel Vaststelling bod in concept-RES Flevoland 6 0 0
27 mei 2020 Amendement C- VVD - Kaderstelling RES-ambities 6 0 0
27 mei 2020 Amendement D - PvdD - Verhoog de Flevolandse ambities in het RES-bod 0 6 0
27 mei 2020 Motie 11 - PVV, Forum voor Democratie, 50PLUS - Onderzoek Heckrunderen 0 6 0
27 mei 2020 Statenvoorstel literatuuronderzoek anticonceptie beleidskader beheer Oostvaardersplassen 6 0 0
27 mei 2020 Motie 8 - Partij voor de Dieren - Bouwen aan de Flevolandse ecologische reserves 0 6 0
27 mei 2020 Motie 10 - Forum voor Democratie - Versnellen vergunningverlening voor Flevolandse ondernemers 0 6 0
27 mei 2020 Motie 9 - Forum voor Democratie - Zoekgebieden tijdelijke ombuiging uitgaven ten behoeve van Flevolandse Economie 0 6 0
27 mei 2020 Statenvoorstel Jaarstukken 2019 6 0 0
27 mei 2020 Amendement A - 50PLUS - Geen jaaroverschrijdende projecten bedrijfsvoering 0 6 0
27 mei 2020 Amendement B - 50PLUS - Coalitieakkoord 0 6 0
22 april 2020 Reglement van Orde Digitaal Vergaderen 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Flevoland 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel verantwoording fractievergoedingen 2019 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel Nota programma stikstof 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel kredietaanvraag laadinfrastructuur busstation Lelystad 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel MRA verantwoording 2019 en begroting op hoofdlijnen 2021 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel gelegenheid om gehoord te worden over partiële herziening RijksInpassingsplan Windpark Zeewolde 6 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel Continuering MKB-Doorstartfonds 6 0 0
22 april 2020 Motie (vreemd) 6 - SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SP, GO, DENK - Tong van Lucifer 0 6 0
22 april 2020 Motie (vreemd) 7 - GroenLinks, CDA, - Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong van Lucifer 6 0 0
22 april 2020 Motie 2 - Forum voor Democratie - Flevolanders beter informeren over de gevolgen van het afschaffen van de stilstand voorziening van windpark Zeewolde 0 6 0
22 april 2020 Motie 4 - VVD, PvdA, CDA - Pilots stikstof vermindering in landbouw 6 0 0
22 april 2020 Motie 3 - Forum voor Democratie, PvdD - Geen electriciteit uit houtgestookte Biomassa voor Laadinfrastructuur busstation 0 6 0
22 april 2020 Motie 5 - CDA, ChristenUnie - Verdeling stikstofgelden 6 0 0
22 april 2020 Motie 1 - 50PLUS, SP - zoeken naar middelen dekking MKBDOORGAAN.NL 0 6 0
22 april 2020 Amendement E - Forum voor Democratie - Concretiseren datum van ter inzagelegging, Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland 0 6 0
22 april 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Uitlenen personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland ten behoeve van het ondersteunen van ondernemers 0 6 0
22 april 2020 Amendement C - 50PLUS, Forum voor Democratie - Bestaande kredietfaciliteit continueren 0 6 0
26 februari 2020 Statenvoorstel Ontwerp Cultuurnota 2021-2024 6 0 0
26 februari 2020 Motie 2 (vreemd) - GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD - Versnelling woningbouw Flevoland 6 0 0
26 februari 2020 Motie 4 - ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, GroenLinks, SGP, PvdA, SP, D66 - Onderzoek aanpak laaggeletterdheid 0 6 0
26 februari 2020 Amendement A - 50PLUS, PVV, FvD, SGP - Onderzoek nieuw museum in Almere 0 6 0
29 januari 2020 Statenvoorstel Rekenkamerrapport Bouwen aan Regie, onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen 6 0 0
29 januari 2020 Statenvoorstel Wijziging verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en Gemeenschappelijke Regeling Randstelijke Rekenkamer 6 0 0
29 januari 2020 Motie 1 (vreemd) - VVD, CDA, DENK, PvdA, FvD - Lelystad Airport 6 0 0
29 januari 2020 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Exit strategie Lelystad Airport 0 6 0
29 januari 2020 Motie 3 - 50PLUS, PvdA, FvD, PVV - Monitoring opvolging aanbevelingen RRK 0 6 0