Wat doen Provinciale Staten

­Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie en zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Zij wegen de wensen en belangen van de Flevolandse burgers en nemen vervolgens een besluit. Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten op de uitvoering. De voorzitter van Provinciale Staten in Flevoland is de Commissaris van de Koning.

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van Provinciale Staten. De laatste Statenverkiezingen zijn gehouden op 18 maart 2015. Het aantal leden van Provinciale Staten wordt bepaald door het aantal inwoners dat een provincie telt. Flevoland heeft 41 Statenleden verdeeld over 12 partijen. Na de verkiezingen vormden de VVD, het CDA, D66 en de SP een coalitie.

Wat doen Provinciale Staten?­
Provinciale Staten bepalen op hoofdlijnen wat het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) doet. Ook controleren zij Gedeputeerde Staten op de uitvoering hiervan. Provinciale Staten nemen de belangrijkste beslissingen binnen de provincie.

Eens in de drie weken, op woensdag, vergaderen Provinciale Staten tijdens de zogenaamde Statendag.

Controleren
Het goed uitoefenen van de controlerende rol hebben Provinciale Staten zelf in de hand. Wanneer de kaders duidelijk gesteld zijn met meetbare effecten, is er ook iets te controleren. Controleren betekent het toetsen van de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten aan deze kaders. Wanneer de kaders goed zijn, kan er controle uitgeoefend worden en kunnen Provinciale Staten een oordeel over de uitvoering uitspreken.

Kaderstellen
De kaderstellende taak van Provinciale Staten is in feite niets anders dan het formuleren van een opdracht voor het college van Gedeputeerde Staten. Met kaderstelling worden de randvoorwaarden en uitgangspunten bepaald ten aanzien van inhoud, financiën en procedures. Gedeputeerde Staten zorgen voor de uitvoering van het beleid binnen deze kaders.

Besluiten
Provinciale Staten nemen besluiten over het beleid van de provincie. Het kan daarbij gaan om regelingen, verordeningen en procedures. Besluiten van Provinciale Staten die in beginsel voor iedereen gelden, worden pas van kracht na bekendmaking in het provinciaal blad.

Agenderen
Provinciale Staten bepalen hun eigen (vergader)agenda. Het is voor Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning mogelijk om een verzoek in te dienen om onderwerpen op deze agenda te plaatsen.