Begeleidingscommissie Omgevingsvisie FlevolandStraks

In de commissie Ruimte van 28 september 2016 formuleerde de voorzitter na afloop van de beeldvormende ronde, over de procesaanpak voor de Omgevinsvisie FlevolandStraks (OVF), een aantal conclusies.

Er is door de fracties een aantal gezamenlijke wensen geformuleerd, te weten:

 • In fase 2 een kleine begeleidingscommissie vanuit Provinciale Staten samen te stellen voor de voorbereiding, de integratie en samenhang tussen de Statencommissies;
 • Deze commissie -samen met de voorzitter- verantwoordelijk te maken voor
  procesbewaking, uitvoerbaarheid  en aansluiting van de verschillende fasen;
 • Proces en planning vragen om zorgvuldigheid, kwaliteit, betrokkenheid PS en partners

Voorgesteld wordt de opdracht uit de volgende delen te laten bestaan:

 1. Een voorstel te ontwikkelen voor de wijze waarop PS en commissies worden betrokken bij het proces OVF tweede fase (vorm door commissie zelf te bepalen, denk aan een startnotitie/memo etc);
 2. Bij dit voorstel rekening te houden met mijlpalen, zorgvuldigheid, kwaliteit en betrokkenheid van PS (bijv. inspiratiebijeenkomst PS, technische bijeenkomsten en hoorzitting);
 3. Een antwoord te geven op de vraag hoe de verschillende perspectieven worden besproken in commissies en PS, waarbij de dilemma’s en keuzes op tafel komen;
 4. Een voorstel te doen over de wijze waarop de OVF voordat die wordt vrijgegeven voor inspraak en nadat de zienswijzen in een nota van antwoord door GS zijn verwerkt door de commissies (integraal  of anders) en PS zal worden behandeld (invulling volgens het hulpmiddel Beeldvorming – Oordeelsvorming en Besluitvorming en varianten daarop);
 5. Een antwoord te geven op de vraag hoe de coördinerende rol van de Statencommissie Ruimte vorm wordt gegeven en de communicatie richting de commissie en overige partners wordt ingevuld;
 6. Te komen met een tijdslijn waarin rekening is gehouden met de  punten 1 t/m 5 en het advies van de projectleider terzake.

De begeleidingscommissie OVF bestaat uit:

 • mevrouw Chris Schotman (CDA): voorzitter begeleidingscommissie
 • de heer Tiko Smetsers (D66): namens Statencommissie Economie
 • de heer Eduard Plate (VVD): namens Statencommissie Duurzaamheid
 • mevrouw Leonie Vestering (PvdD): namens Statencommissie Ruimte
 • de heer Leonard Bogerd (SGP): namens Statencommissie Economie