Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt regelmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Daarbij toetst de Rekenkamer ook of de provincies de verplichtingen nakomen, die zij zijn aangegaan. Op de website van de Randstedelijke Rekenkamer staan recente onderzoeksrapporten, lopende onderzoeken en de werkwijze.

Programmaraad

De Randstedelijke Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Wel laat de Rekenkamer zich, voorafgaand aan de vaststelling van het onderzoeksprogramma, adviseren door een programmaraad. Deze bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies. Namens de provincie Flevoland nemen de volgende Statenleden deel aan de programmaraad:

  • de heer W. de Jager (PvdA) met als vaste vervanger H. van Ravenzwaaij (SP)
  • de heer C.J. Kok (PVV) met als vaste vervanger R. Siepel (ChristenUnie)
  • de heer P.M.S. Vermeulen (D66) met als vaste vervanger J. Staalman (GroenLinks)

De ambtelijke ondersteuning vanuit Flevoland is de Statengriffie. Het secretariaat van de Randstedelijke Rekenkamer wordt ingevuld door de provincie Utrecht.