Wim Klink

Stemgedrag (35 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2021
Datum Onderwerp Stem Uitslag
31 maart 2021 Statenvoorstel vaststellen ontwerp Waterprogramma
31 maart 2021 Amendement I - PvdD, D66, GroenLinks - Bescherm het Flevolandse water
31 maart 2021 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst
31 maart 2021 Amendement H - ChristenUnie, GroenLinks - Kiezen voor een basisscenario-plus
31 maart 2021 Motie 4 - GroenLinks, D66, PvdD - Investeren in bosaanleg (klimaatbos)
31 maart 2021 Motie 3 - PvdD, JA21 - Voorkomen dat andere gemeenten en andere partijen blijven kappen
31 maart 2021 Statenvoorstel bossenstrategie provincie Flevoland
31 maart 2021 Amendement G - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Afspraken met partners
31 maart 2021 Amendement C - PvdD - Bomen binnen de bebouwde kom
31 maart 2021 Amendement E - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Minimaal 1200 HA in 2030
31 maart 2021 Amendement B - PvdD - Ambitie bossenstrategie verhogen
31 maart 2021 Amendement D - PvdD - Resultaatverplichting ambities bossenstrategie
31 maart 2021 Statenvoorstel Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland
31 maart 2021 Amendement A - JA21 - Expliciet maken van een blijvende versterking
31 maart 2021 Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding rapporten Batavialand
17 februari 2021 Statenvoorstel Verlenging stimuleringsbudget verduurzaming openbaar vervoer IJssel-Vecht
17 februari 2021 Amendement L - JA21, PvdD, 50PLUS - Stimuleringsbudget verduurzaming OV volledig behouden
17 februari 2021 Statenvoorstel - Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023
17 februari 2021 Motie 5 - PvdD, PVV - Opschorten afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
17 februari 2021 Statenvoorstel - Aanpak stikstof in Flevoland kaders 2021 en verder
17 februari 2021 Amendement K - PVV, SGP - Monitoring stikstof Flevoland
17 februari 2021 Amendement E - PvdD - Geen investeringen in luchtwassers
17 februari 2021 Amendement D - PvdD - Geen stikstof verbetermaatregelen die het dierenwelzijn verslechteren
17 februari 2021 Amendement F - PvdD - Aanvullende voorwaarden legalisering PAS-melders Flevoland
17 februari 2021 Amendement G - PvdD - Forse reductie landbouwdieren en aanpak natuurherstel
17 februari 2021 Amendement B - VVD - Incidentele middelen voor de basis op orde vergunningen
17 februari 2021 Amendement C - GroenLinks - Extra fondsen voor maatregelen ten gunste van emissie arme, natuurinclusieve agrarische landbouw
17 februari 2021 Motie 4 - SGP, ChristenUnie - Prioritering stikstof Flevoland
17 februari 2021 Motie 3 - GroenLinks, D66 - Onderzoek financiële (krediet) mogelijkheden voor vrijwillige opkoop van Flevolandse (agrarische) bedrijven met hoge stikstofbelasting
17 februari 2021 Ordevoorstel 1 - Ik ben voor het tonen van het filmpje tijdens het interpellatiedebat
27 januari 2021 Ordevoorstel 1 - Toevoegen motie vreemd PvdD Lelystad Airportkrant aan agenda
27 januari 2021 Motie (vreemd) 3 - PvdD - Lelystad Airportkrant is reclame
27 januari 2021 Motie 2 - JA21 - Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021
27 januari 2021 Statenvoorstel - Middelen beschikbaar stellen voor regionale cofinanciering afronding eerste fase Marker Wadden
16 18 1