Procedurecommissie

Door het instellen van een procedurecommissie worden de Statenvoorstellen uniform en integraal beoordeeld. Hierbij wordt van het volgende uitgegaan:

        1. De Staten hebben één procedurecommissie. De commissie bestaat uit de voorzitter van de Staten, de vice-voorzitter van de
            Staten, de griffier, de voorzitters van de commissies en de commissiegriffiers

        2. De procedurecommissie heeft tot taak:

 • Het samenstellen van de lange termijnplanning (LTP);
 • Het bewaken van de tijdige aanmelding van onderwerpen en stukken voor de LTP door het college;
 • Het bewaken van de tijdige aanlevering van stukken door het college;
 • Het bewaken van de kwaliteit van onderwerpen en stukken;
 • Het vaststellen van de wijze van doorgeleiding van Statenvoorstellen en overige voor de Staten bestemde documenten;
 • Het samenstellen van de agenda en bijbehorende stukken van de eerstvolgende PS- en commissievergadering;
 • Voorbereiden van beeldvormende sessies.

       3. De procedurecommissie overlegt over de behandelwijze in PS en in de commissies van het indienen van wensen
           en bedenkingen door de Staten ten aanzien van de volgende voornemens van het college:

 • Het voornemen een besluit te nemen tot het oprichten van en de deelneming in een lichaam als bedoeld in artikel 158 lid 2, waarbij het college aan de Staten een ontwerpbesluit doet toekomen;
 • De uitoefening van de bevoegdheden zoals omschreven in 158 lid 1 onder e, h, en f indien deze ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie, zoals omschreven en 167 lid 4 Provinciewet en;
 • Het middels een mededeling kenbaar gemaakte voornemen tot afwijken van het Omgevingsplan, onder meer door het toepassen van het experimentenkader.

       4. De procedurecommissie kan in PS en in de commissies inbrengen:

 • Een 'memo procedurecommissie' met daarin de keuzes die zij gemaakt heeft ten aanzien van de agendering en;
 • Een 'oplegmemo' met (strategische) achtergronden ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen.

De Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) wordt in principe voorgezeten door Ellentrees Müller en Tiko Smetsers, met Julia de Ridder als commissiegriffier.

De Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) wordt in principe voorgezeten door Han Thomassen en Frans Mulckhuijse met Anneloes Krone als commissiegriffier.