Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Fractievoorzittersoverleg, 31 mei 2023 14:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
31 mei 2023, 14:00
Locatie:
Commissiekamer

Agenda

Hoofdvergadering

Commissiekamer
 • Planning: 14 juni oordeeslvormin, 28 juni in PS

  Aanleiding:
  Op grond van artikel 18 lid 12 van het RvO wordt over de spreektijd voor de jaarstukken afgestemd in het seniorenconvent (nu fractievoorzittersoverleg). De Procedurecommissie kan zich voorstellen dat een gecombineerde spreektijd van 5 minuten per fractie, voor de eerste en tweede termijn in de rede ligt.

   

  Bespreekstukken:
  a) voor de oordeelsvormende bespreking een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 5 minuten

  b) voor de besluitvorming in de Staten een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 5 minuten

  (Meerdere woordvoerders per fractie zijn toegestaan, op elkaar aansluitend in dezelfde termijn)

 • Planning: 14 juni beeldvorming, 5 juli oordeelsvorming, 19 juli in PS

  Aanleiding:
  Op grond van artikel 18 lid 12 van het RvO wordt over de spreektijd voor de zomernota afgestemd met het seniorenconvent (nu fractievoorzittersoverleg). De Procedurecommissie kan zich voorstellen dat een gecombineerde spreektijd van 3 minuten per fractie, voor de eerste en tweede termijn in de rede ligt.

   Bespreekstukken:
  a) voor de oordeelsvormende bespreking een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 3 minuten

  b) voor de besluitvorming in de Staten een spreektijd (gecombineerd eerste & tweede termijn) te hanteren van 3 minuten

  (Meerdere woordvoerders per fractie zijn toegestaan, op elkaar aansluitend in dezelfde termijn)

 • Aanleiding:
  In het seniorenconvent (nu fractievoorzittersoverleg) van 26 april 2023 heeft u zich uitgesproken over de routekeuze voor de commissies, gremia en functies om uiteindelijke tot  (benoemings/instellings)besluiten in de Staten te komen. Uit de bespreking komt onder andere de wens naar vormen om tijdelijk:
  - twee commissies in te stellen.
  - leden van de procedurecommissie te benoemen.
  - roulerende voorzitters (niet zijnde lid van de procedurecommissie) voor de commissies te benoemen.

  De wens is 31 mei in Provinciale Staten maximaal 5 leden voor de procedurecommissie/voorzitter en aanvullend 4 roulerende voorzitters te benoemen. Het aantal aanmeldingen ligt echter hoger.

   Bespreekstukken:
  a) Voor de PS vergadering van 31 mei te overwegen of de fractievoorzitters tot een unanieme voordracht kunnen komen op basis van bijgevoegde lijst met kandidaten voor de:
  - tijdelijke procedurecommissie/voorzitters
  - tijdelijke voorzitters.

  b) Voor de PS vergadering van 28 juni te overwegen of de fractievoorzitters tot een unanieme voordracht kunnen komen op basis van bijgevoegde lijst met kandidaten voor de:
  - Werkgeverscommissie
  - Leden IPO-AV
  - Leden Programmaraad RRK
  - Leden Raadtafel MRA
  - Klankbordgroep Regio Zwolle
  - Leden van de commissie Planning & Control (indien 31 mei door PS wordt besloten tot het instellen van de commissie)

  Bijlage 01: #3122838 (Uitvraagformulier kandidaatstelling gremia en delen telefoonnummers - antwoorden fracties)

 • Aanleiding:
  Overeenkomstig de “Verordening Fractieondersteuning 2021” had in een vergadering van Provinciale Staten uiterlijk in april verantwoording afgelegd moeten worden over de fractievergoedingen in het daaraan voorafgaand kalenderjaar. Uiterlijk in de week van 5 juni (10 weken na de verkiezingen) had door fracties die niet terugkeren in de Staten verantwoording afgelegd moeten worden over de besteding van de fractievergoeding in de daaraan voorafgaande maanden van het kalenderjaar.

  Door een latere/onjuiste aanlevering van de verantwoording door diverse fracties is het niet mogelijk gebleken om overeenkomstig de termijnen uit de verordening de verantwoording en bijbehorend Statenvoorstel voor te bereiden. De laatste aanpassingen in de verantwoording zijn eind april ontvangen. Daarnaast hebben een aantal fracties nog niet op de uitvraag gereageerd of aangegeven extra verwerkingstijd nodig te hebben.

  Agendering is derhalve voorzien in de Statencommissie EMS van 5 juli 2023 (oordeelsvormend) en Provinciale Staten van 19 juli 2023 (besluitvormend).

  Bespreekstukken:
  a) Kennisnemen van de vertraagde oplevering en afwijkingen van de termijnen uit de “Verordening Fractieondersteuning 2021”.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen