Integrale Statencommissie 31 oktober 2018 14:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten:

  Toelichting
  Op 7 december 2016 hebben Provinciale Staten besloten dat 100% kostendekkendheid uitgangspunt is bij vaststelling van de legestarieven. Op grond van dit besluit zijn de vast te stellen tarieven voor 2019 bepaald.
  Naast de aanpassing van de tarieven is onderzocht op welke punten de legesverordening en tarieventabel eventueel aanpassing behoeven. Dit heeft geleid tot enkele inhoudelijke aanpassingen van de legesverordening.
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minuten

  Toelichting
  In de huidige belastingverordening, die laatstelijk is gewijzigd op 8 november 2017, is bepaald dat het tarief in Flevoland 79,0 opcenten bedraagt vanaf 1 januari 2018. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is een indexering van het belastingtarief met 1% per jaar opgenomen. Dit impliceert een wijziging van het tarief naar 79,8 opcenten met ingang van 1 januari 2019. Een besluit van Provinciale Staten tot wijziging van het aantal opcenten dient jaarlijks voor 1 december van het voorafgaande jaar te worden genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Programmabegroting 2019

  Statenzaal, Oordeelsvormend
  195 minuten:

  Toelichting
  Het Statenvoorstel wordt in zijn geheel in bespreking genomen:
  - Vaststellen Programmabegroting: I Samenvatting, II Programmaplan, III Paragrafen, IV Financiële begroting, Bijlagen)
  - Beschikbaar stellen Kredieten
  - Vaststellen bestedingskader 2019
  - Instemmen Jaarprogramma 2019 van het Fonds Verstedelijking Almere.
  - Kennisnemen van voorgestelde aanwending van voorzieningen, Investeringsagenda 2018-2027, het p-MIRT 2019-2023 en het MBVI 2019.
  Spreektijd (1ste+2de termijn) is totaal 10 minuten (exclusief interrupties) per fractie. Er kan in die 10 minuten van woordvoerders worden gewisseld met slechts 1 woordvoerder per onderwerp.
  • 1ste termijn (Richttijd 14.35 – 15.35 uur (60 minuten))
  • Reactie GS (Richttijd 15.35 – 16.20 uur (45 minuten))
  • 2de termijn (Richttijd 16.20 – 17.20 uur (60 minuten))
  • Reactie GS (Richttijd 17.20 – 17.50 uur (30 minuten))
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...