Statencommissie Duurzaamheid 27 juni 2018 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt voor af te voeren:
  lijst van toezeggingen: 85, 88, 93, 94, 96 en 97
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten

  In de commissie Duurzaamheid van 31 januari 2018 zijn de handelingsperspectieven voor een toekomstvaste internetvoorziening binnen de provincie gepresenteerd. De commissie heeft zich uitgesproken dat er een plan moet komen voor de aanleg van een volledig glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland. Er ligt een statenvoorstel oordeelvormend ter bespreking voor waarin een reservering wordt gedaan voor medefinanciering in het netwerk. De reservering vergroot de haalbaarheid van de business case in het gebied. Door het ter beschikking stellen van overheidsmiddelen kan de eigen bijdrage van de eindgebruikers worden verlaagd, zodat een vraagbundeling succesvol kan worden. Voor een optimale marktwerking is het bedrag van de reservering opgenomen in een geheim stuk, dat ter inzage ligt bij de griffie. Verder ligt voor u geheim ter inzage de rapportage van Dialogic.
  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Windplan Blauw

  Statenzaal, Oordeelsvormend
  30 minuten

  In september wordt het inpassingsplan Windplan Blauw vastgesteld. Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het noodzakelijk dat de volledige saneringsopgave voldoende geborgd is. Hierdoor zal in de eerstvolgende PS-vergadering aan Provinciale Staten gevraagd worden zich uit te spreken over de inzet van het onteigeningsinstrumentarium als uiterste middel om de saneringsopgave te borgen. Dit betekent dat het Statenvoorstel in deze vergadering besproken dient te worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten

  Op basis van de presentatie in de commissie van 6 juni jl. ontvangt u voor een oordeelsvormende bespreking het Raamwerk opgave Duurzame Energie. Dit is een aangepaste versie van het Raamwerk dat op 31 januari jl. is geagendeerd. In deze notitie wordt toegelicht hoe de provincie haar bijdrage aan de energietransitie in de komende periode ziet. Dit raamwerk geeft richting aan de rol en inzet van de provincie. Het is de eerste stap in de voortdurende dialoog met Provinciale Staten waarbij de keuzes worden voorgelegd op het moment dat het nodig is.
  vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten

  Er ligt een Statenvoorstel ter bespreking voor. De keuzenotitie Het goede voorbeeld is oordeelsvormend geagendeerd zodat u richtinggevende kaders ten behoeve van het actieplan Het goede voorbeeld als onderdeel van de programma's Circulaire Economie en Duurzame Energie Omgevingsvisie FlevolandStraks kunt aangeven.
  vergroten verkleinen laden...
 • 16.00 - 22.00 uur

  De beeldvormende bespreking vond plaats op 6 juni 2018. Het eerste deel van dit agendapunt staat in het teken van het inspreken. De memo van de agendacommissie die is bijgevoegd geeft duidelijkheid over de spelregels voor het inspreken en de wijze van behandeling.
  Op 25 april jl. presenteerde Commissie Van Geel het adviesrapport. De commissie was gevraagd met een integraal advies te komen over 3 belangrijke onderwerpen in de Oostvaardersplassen: Natura 2000, Nationaal Park Nieuw Land en Dierenwelzijn Grote Grazers. In deze vergadering bespreken we oordeelsvormend het rapport en het voorstel van GS inzake het beheer van de Oostvaarderplassen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...