Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) 15 april 2020 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 •  

  Toespraak Commissaris van de Koning, dhr. L Verbeek

  Videovergadering 2 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1

  Opening

  Videovergadering 2 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  Videovergadering 2 (Pexip)
  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Mededelingen

  Videovergadering 2 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vaststellen besluitenlijst van 4 maart 2020

  Oordeelsvormend
  Videovergadering 2 (Pexip)
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijd: 45 minuten

  Toelichting:
  Het voorstel is om € 500.000 voor de aanschaf van laadinfrastructuur voor openbaar vervoer op busstation Lelystad te autoriseren. De resterende € 1,0 miljoen van de geoormerkte middelen voor investeringen in laadinfrastructuur voor de concessie IJssel-Vecht blijven geoormerkt voor het overig regionaal busvervoer in Flevoland binnen deze concessie, waarvoor eveneens aanleg van laadinfrastructuur nodig is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijd: 45 minuten
  (Subcommissielid programmaraad de heer N. Beenen)

  Toelichting:
  Het voorstel om een hardheidsclausule toe te voegen aan de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer maakt het mogelijk om, bij gezamenlijk besluit van de 4 Randstedelijke Provincies, af te wijken en een eventuele tweede herbenoeming van het Lid/directeur mogelijk te maken. De subcommissie van de programmaraad heeft hierover een advies aan de vier Staten gegeve

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Statenvoorstel fractievergoedingen 2019

  Oordeelsvormend
  Videovergadering 2 (Pexip)
  3 documenten

  Tijd: 15 minuten
  (Adjunct-griffier de heer P. Liedekerken)

  Toelichting:
  Op basis van de verantwoorde fractie-uitgaven is het jaarverslag van deze uitgaven opgemaakt. Dit wordt -conform de Verordening fractieondersteuning 2016- ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Na de vaststelling van de verantwoorde uitgaven door Provinciale Staten zal het restant van de ontvangen fractievergoeding over het betreffende jaar door de provincie worden teruggevorderd

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  MKB-Doorstartfonds (extra bespreking ter vervanging beraadslaging PS)

  Oordeelsvormend
  Videovergadering 2 (Pexip)
  5 documenten

  Tijd: 15 minuten

  Toelichting:
  In de commissievergadering van 4 maart jl. heeft de commissie gesproken over de continuering van het MKB Doorstartfonds en beschikbaar stellen van budget voor de exploitatiesubsidie aan stichting MKBDoorgaan.nl. De fractie van 50PLUS heeft daar een amendement aangekondigd waardoor het als bespreekstuk op de concept-agenda van de Staten kwam. Door de onduidelijkheid over hoe en wanneer de Statenvergaderingen zullen plaatsvinden heeft de Procedurecommissie afgesproken dat de bespreekstukken uit de geannuleerde Statenvergadering van 25 maart nogmaals in de commissie besproken worden, zodat in de Statenvergadering wellicht direct tot stemming overgegaan kan worden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijd: 15 minuten

  Toelichting:
  In de commissievergadering van 4 maart jl. heeft de commissie gesproken over de verantwoording 2019 en de globale begroting 2021 van de MRA. De fractie van FvD wilde het als bespreekstuk (specifiek de globale begroting 2021 en de brief) op de concept-agenda van de Staten. Door de onduidelijkheid over hoe en wanneer de Statenvergaderingen zullen plaatsvinden heeft de Procedurecommissie afgesproken dat de bespreekstukken uit de geannuleerde Statenvergadering van 25 maart nogmaals in de commissie besproken worden, zodat in de Statenvergadering wellicht direct tot stemming overgegaan kan worden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Rondvraag

  Videovergadering 2 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  Sluiting

  Videovergadering 2 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Ter kennisname

  Videovergadering 2 (Pexip)
  3 documenten

  a. Lange Termijn Planning

  b. Lijst van Moties

  c. Lijst van Toezeggingen

  d. IPO Stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn)
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2020/31-december/00:00

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten