Statencommissie Ruimte 18 oktober 2017 14:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  Rietkerkzaal
  geen documenten
  Commissievoorzitter: de heer Boutkan
  Commissiegriffier: de heer Kalk
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  Rietkerkzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Mededelingen

  Rietkerkzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Programmabegroting 2018

  Rietkerkzaal
  8 documenten
  Tijd: 60 minuten

  De productenraming tkn toegevoegd

  Behandelvoorstel:
  De Programmabegroting 2018 wordt in de vier de Statencommissies besproken.
  De behandeling richt zich op de bespreking van de financiële kaders.
  Er vinden geen Algemene Beschouwingen plaats. Deze hebben al plaats gevonden bij de behandeling van de Perspectiefnota dit voorjaar.

  Technische vragen over de begroting 2018 zijn inmiddels ook afgedaan volgens een schriftelijke procedure en inloopspreekuur. In de commissies is dus geen ruimte meer voor het stellen van technische vragen.

  De politiek-inhoudelijke vragen dienen zich te richten op:
  - Wat heeft het college gedaan met de beleidswensen, nieuw beleid die mee door u zijn geuit bij de behandeling van de Perspectiefnota op 10 mei 2017(2 amendementen en 0 moties)?
  - Is de financiële vertaling voor het begrotingsjaar 2018 volgens u voldoende helder en goed uitgewerkt in de begroting 2018?
  - Welke reflectie geeft u nu al mee aan het college zodat het college die kan meenemen bij het uitwerken van de maatregelen voor 2018?
  - Zijn nieuwe, financiële ontwikkelingen die na bespreking van de Perspectiefnota zijn ontstaan, bijvoorbeeld van het Rijk, volgens u voldoende verwerkt in de voorliggende (meerjaren) begroting 2018?

  Voor de behandeling is de programmabegroting 2018 onderverdeeld in te bespreken programma’s en paragrafen per commissie.
  In deze commissie wordt uitsluitend over onderstaande onderdelen gesproken.
  Let op: De andere onderdelen worden dus in de andere commissies besproken.

  II Programmaplan
  -Hoofdstuk 1 Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeleid
  -Hoofdstuk 5 Energie, Milieu en Klimaat
  Paragraaf 5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten (Gaat hier om OFGV)
  -Hoofdstuk 7 Gebiedsontwikkeling
  Paragraaf 7.1 Zuiderzeelijngelden
  Paragraaf 7.2 Inleiding
  Paragraaf 7.2 Midden Flevoland onderdeel Rijksvastgoed
  Paragraaf 7.3 Zuidelijk Flevoland onderdeel Almere 2.0

  Almere 2.0 Meerjarenprogramma en Jaarprogramma 2018 wordt in zijn geheel besproken in deze commissie. Dit is afgestemd met de voorzitters van de Statencommissies.
  Het gaat om de volgende onderdelen:

  + Inleidend pagina 5 t/m 9 : alle 4 commissies
  + Programmalijn 1 cie Economie
  + Programmalijn 2 cie Economie
  + Porgrammalijn 3 cie Duurzaamheid
  + Programmalijn 4 cie Economie muv 4.2 cie Duurzaamheid
  + Programmalijn 5 cie Ruimte
  + Financieel Jaarprogramma 2018 alle commissies

  De heer Lodders is coördinerend portefeuillehouder.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijd: 15 minuten

  Toelichting:
  Er ligt oordeelsvormend een Statenvoorstel voor inhoudende het opnemen van een verbod op varend ontgassen. Gevraagd wordt deze wijziging in de verordening vrij te geven voor inspraak.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijd: 15 minuten

  Toelichting:
  Oordeelsvormende bespreking van het Statenvoorstel. Uw Staten kunnen op grond van artikel 25 lid 6 van de GR hun zienswijze over de resultaatsbestemming naar voren brengen. U kunt de relevante stukken inmiddels vinden op de LIS van week 40, nummer 7. GS zullen hierover besluiten op 10 oktober. U ontvangt dus een nazending.
  Behandeling in de volgende commissie zou overschrijding van de deadline van de AV OFGV in december betekenen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Er ligt een Statenvoorstel oordeelsvormend voor. De beeldvormende bijeenkomst heeft in de commissie Ruimte van 13 september plaatsgevonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Rondvraag

  Rietkerkzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Sluiting

  Rietkerkzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Ter kennisname

  Rietkerkzaal
  4 documenten
  a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken

  Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten