Commissievergaderingen 6 mei weer live uitgezonden

Gepubliceerd op: 06 mei 2020 13:15

De Commissievergaderingen van de commissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) worden vanavond weer uitgezonden via deze website. Om 15:30 uur start de Beeldvormende sessie van de commissie RND. Om 16.00 uur gaat ook de beeldvormende sessie van de commissie EMS van start. 's Avonds om 19.00 uur starten voor beide commissies de oordeelsvormende commissies.

Agenda Beeldvorming

Op de agenda van RND staat vandaag tijdens de beeldvormende sessie:

  • de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en
  • Nationaal Park Nieuw Land.

Op de agenda van EMS staat tijdens de beeldvorming:

  • Programma Mobiliteit & Ruimte

Om 17.00 uur start een gezamenlijke beeldvormende sessie van beide commissies over Leefbaar Platteland.

De volledige agenda van de beeldvormende sessies vindt u hier voor RND en hier voor EMS.

Agenda Oordeelsvorming

's Avonds om 19.00 uur starten de commissies met de oordeelsvorming. De commissie EMS en de commissie RND vergaderen dan tegelijk.

Op de agenda van de commissie RND staat onder andere:

  • Literatuuronderzoek anticonceptie grote grazers Oostvaardersplassen
  • Omgevingsprogramma Flevoland

Op de agenda van de commissie EMS staat onder andere:

  • Programmabegroting Het Flevolands Archief
  • Begroting Randstedelijke Rekenkamer

De volledige agenda van de oordeelsvormende commissies vindt u hier voor RND en hier voor EMS.

Wat betekent Beeldvorming en Oordeelsvorming?

Onderwerpen op de agenda worden door Provinciale Staten in drie rondes behandeld: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dat wordt het BOB-model genoemd. Tijdens de beeldvorming kunnen Statenleden zich een beeld vormen over het onderwerp. Ze krijgen meer informatie over het voorstel dat voorligt en kunnen vragen stellen aan bijvoorbeeld de Gedeputeerde die over het onderwerp gaat of de ambtenaar die het voorstel heeft gemaakt. Maar ook inwoners van Flevoland worden soms uitgenodigd om hun mening te geven. Tijdens de beeldvorming gaan Statenleden nog niet met elkaar in discussie. Dat gebeurt tijdens de oordeelsvorming.

Tijdens de oordeelsvorming gaan Statenleden met elkaar in gesprek. Zo bekijken ze wat ze van het voorstel vinden. Ze kijken dan ook waar ze het over eens kunnen worden. Of dat ze het voorstel nog willen aanpassen.

Besluitvorming gebeurt in de Provinciale Statenvergadering. De Statenleden stemmen dan over het voorstel. Ze brengen hun stem uit op basis van de informatie die ze bij de beeldvorming hebben gekregen, en het standpunt dat ze bij de oordeelsvorming hebben gevormd. Tijdens de Statenvergadering wordt ook gestemd over de eventuele aanpassingen die Statenleden voorstellen. Die aanpassingen heten 'amendementen'. Hiermee kunnen Statenleden het voorstel wijzigen. Ook kunnen ze een 'motie' indienen. Hiermee kunnen ze iets verzoeken, iets wensen of een opdracht geven. Als ze bijvoorbeeld nog iets willen toevoegen aan het voorstel dat voorligt, kunnen ze dat met een motie voor elkaar krijgen. Dan moet wel de meerderheid van Provinciale Staten 'voor' stemmen.

Meekijken?

Vandaag staan dus de beeldvormende en oordeelsvormende rondes op het programma. Wilt u meekijken bij de verschillende bijeenkomsten? Dat kan via de agenda's van de bijeenkomsten op deze website. Klik hiervoor op bovenstaande links of ga naar de Kalender.