Diverse vergaderingen op 15 mei 2024

Gepubliceerd op: 14 mei 2024 15:05

Op woensdag 15 mei 2024 komen Staten- en burgerleden bijeen voor diverse vergaderingen.

Provinciespel

In de ochtend krijgt het provinciehuis weer bezoek van ROC studenten Flevoland om het ProDemos Provinciespel te spelen.

Procedurecommissie

De Procedurecommissie komt om 13:00 uur bijeen voor hun vergadering.

Werkgroep samenwerkingsverbanden GS-PS Omgevingswet

Om 14:00 start de bijeenkomst van de Werkgroep samenwerkingsverbanden GS-PS Omgevingswet om het gesprek over de interactie GS-PS en de processtappen te vervolgen.

Integrale Beeldvormende sessie

Vanaf 15:30 uur start de Integrale Beeldvormende sessie met als belangrijkste gespreksonderwerpen:

  • Jaarstukken 2023 en accountantsverslag
  • Perspectiefnota 2025-2028

Statencommissievergadering Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

Na de dinerpauze begint om 19:00 de Statencommissievergadering RND met de reguliere agendapunten, waarna de besluitenlijsten van de commissievergaderingen RND van 10 en 17 april 2024 worden vastgesteld. De vergadering vervolgt met de beeld-/oordeelsvormende agendapunten:

  • Zienswijze begroting 2025 en 3e begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  • Vierde wijziging Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland

Oordeelsvormend worden behandeld de agendapunten:

  • Ontwerp herziening Omgevingsverordening provincie Flevoland 2024
  • Voorstel subsidiegelden oplossingen netcongestie

Statencommissievergadering Economie, Mobiliteit en Samenleving

Om 19:00 uur start ook de Statencommissievergadering EMS. Na de opening van deze vergadering en het vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering EMS van 10 april 2024, gaat de vergadering verder met het oordeelsvormend behandelen van de agendapunten:

  • Definitieve vaststelling participatiebeleid Provincie Flevoland
  • MRA agenda 2025-2028
  • Strategisch uitvoeringsprogramma beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen 2024-2027

Beeld-/oordeelsvormend komt aan de orde het agendapunt:

  • MRA voortgangsagenda 2023

De vergaderingen zijn openbaar en u kunt de livestream volgen via de website van Provinciale Staten.