Extra Statenvergadering 31 juli 2019, 18.00 uur

Gepubliceerd op: 26 juli 2019 21:07

De extra Statenvergadering is aangevraagd door de fracties van het Forum voor Democratie, Partij voor de Vrijheid en de Partij voor de Dieren.

Aanleiding voor het verzoek is, zoals de indieners omschrijven in hun motivatie: "Het verlies van toezicht op Staatsbosbeheer en haar praktijken in de Oostvaardersplassen. Uit vragen aan, en antwoorden van GS, van zowel Partij voor de Dieren als Forum voor Democratie, blijkt dat GS blijkbaar zelf geen toezicht meer kan houden op de wijze waarop SBB voor haar dieren zorgt. Dit betreft met name - doch niet uitsluitend - de Konikpaarden die verblijven in de door SBB opgestelde paardenkraal. Als statenleden willen wij op onze beurt toezicht kunnen houden op het door GS gevoerde beleid. De mogelijkheden daartoe worden ons nu onthouden. De urgentie volgt uit A. Dat anderhalve maand geleden reeds is geconstateerd dat er slecht voor de Konikpaarden in de kraal wordt gezorgd B. Dat het transport naar betere oorden voor deze paarden alsnog niet is doorgegaan en hun verblijf verlengd is en C. De extreme weersomstandigheden."

De agenda van deze extra vergadering omvat het toezicht door GS op Staatsbosbeheer in het kader van de Oostvaardersplassen

Een extra Statenvergadering kan worden uitgeschreven indien de Voorzitter dat nodig oordeelt of de vergadering een spoedeisend karakter heeft. Hierbij kan de voorzitter afwijken van de regel dat Provinciale Staten minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk dienen te worden opgeroepen.