Provinciale Statenvergadering 13 oktober 2021

Gepubliceerd op: 12 oktober 2021 11:30

Komende woensdag vergadert Provinciale Staten voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek vanaf hun vaste zitplaatsen in de Statenzaal.
Ook publiek en pers zijn weer welkom in de zaal. Met het terugplaatsten van de microfoons, is de 1.5m regel in de Statenzaal komen te vervallen. 

Op de agenda

Vragenhalfuurtje?
De fracties kunnen zich nog tot 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden voor een vragenhalfuurtje. In dit geval dus tot woensdag 13 oktober, 11.30 uur.
Tot nu toe hebben we geen aanmeldingen ontvangen.

Benoemingen:
- Statenlid Chris Jansen (PVV). Dit in verband met het tijdelijk ontslag wegens ziekte van Jan Meindert Keuter.
- Burgerlid Kees Kielen (PvdD).

Negen hamerstukken:
- Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte
- Samenwerking Regio Zwolle
- Verkenning van de opdrachtformulering voorlopige rapporteur als deelnemer aan de klankbordgroep regio Zwolle
- Vaststelling Flevolandse Woonagenda
- Afronding MIRT-verkenning Oostvaardersoevers en vastleggen regionale cofinanciering voor realisatie van Oostvaardersoevers
- Vaststelling Waterprogramma
- IPO - Begroting 2022
- Vaststelling programma Landschap van de Toekomst
- Uitbreiding aandelenkapitaal Groeifonds Flevoland

Vier bespreekstukken:
- Vaststelling Financiële verordening provincie Flevoland 2021
Bespreekstuk i.v.m. aangekondigde amendementen VVD en PVV

- Kaderdocument nieuw economisch beleid.
De "opdracht van PS aan GS" met kaders voor het nieuwe economisch beleid
Bespreekpunten i.v.m. aangekondigd amendement JA21

- Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken
Bespreekstuk op verzoek van de fractie PVV

- Rekenkameronderzoek 'Bron van Bescherming'
Bespreekstuk i.v.m. aangekondigd amendement van meerdere fracties

De vergadering is weer live mee te kijken via de website