Provinciale Statenvergadering 17 februari 2021

Gepubliceerd op: 15 februari 2021 22:20

Ook woensdag vergadert Provinciale Staten weer digitaal, en wat een volle agenda!

Op de agenda:

InterpellatiedebatĀ 
Vragenhalfuurtje

Drie hamerstukken:
- Toekomstbestendige gezondheidszorg: bijdrage provincie aan Zorgtafel 2.0
- Evaluatie informanten Zorg in de regio Flevoland
- Opleggen, bekrachtigen en opheffen geheimhouding

Vijf bespreekstukken:
- Startnotitie Bestuurlijke vernieuwing; Ontwikkelen van een beleidsvormend proces met voorkantsturing en kaderstelling tijdens het opstellen van nieuw economisch beleid en 'Notitie tijdelijke verlenging Economisch Programma 2021-2023'
- Verlenging bestedingstermijn stimuleringsbudget verduurzaming openbaar vervoer Flevoland tot en met 2023
- Begrotingswijziging integraal dekkingsvoorstel MKB-deal Flevoland
- Benoeming werkgroepleden Dialoog PS/GS & Bestuurlijke vernieuwing
- Aanpak stikstof in Flevoland, kaders 2021 en verder

De vergadering is natuurlijk weer live mee te kijken via de website.