Provinciale Statenvergadering 29 juni 2022

Gepubliceerd op: 28 juni 2022 23:06

Einde van de maand, dus weer een vergadering van Provinciale Staten vanuit de Statenzaal! De voorlaatste vergadering voor het zomerreces alweer.

Op de agenda

Benoemingen

Toelating van mevrouw Sadhana Boejhawan-Mangroo (GroenLinks) i.v.m. het tijdelijk ontslag wegens ziekte van de heer Martin Minnema. Mevrouw Boejhawan-Mangroo is al actief als burgerlid voor de fractie GroenLinks.

Geheimhouding

Er is geen geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen.

Interpellatiedebat

De fractie PVV heeft aangegeven te willen interpelleren over het onderwerp Floriade. De te stellen vragen zijn te vinden in de vergaderbundel op de website van Provinciale Staten.
Bij wijze van experiment werken we morgen tijdens het interpellatiedebat voor het eerst met spreektijden.

Vragenhalfuurtje

De fractie JA21 heeft aangekondigd vragen te willen stellen over stikstofreductie.

Hamerstukken

Er zijn dit keer geen hamerstukken.

Twee bespreekstukken

- Perspectiefnota 2023-2026
- Condities Rijk-regio samenwerking (n de commissie werd de titel "Strategische agenda Rijk-regio" gehanteerd)

Wie weet sluiten we af met een motie vreemd (of niet).

De vergadering is natuurlijk weer mee te kijken via de website.