Provinciale Statenvergadering 9 juni 2021

Gepubliceerd op: 08 juni 2021 10:35

Ook woensdag 9 juni vergadert Provinciale Staten weer digitaal.

Op de agenda:
- Vragenhalfuurtje

Twee hamerstukken

Randstedelijke Rekenkamer - Zienswijze begroting 2020
Inzet middelen Restauratie Rijksmonumenten t.b.v. de Poldertoren

Twee bespreekstukken

Startnotitie Kaderdocument datacenterstrategie in Flevoland
Doorontwikkeling Batavialand met toewijzing Nationaal Scheepsarcheologisch Depot

De vergadering is weer live mee te kijken via de website.