Terugblik op Provinciale Statenvergadering 19 juni 2024

Gepubliceerd op: 20 juni 2024 15:06

Voortzetting van 29 mei 2024

Op 19 juni zijn de resterende agendapunten van de PS-vergadering van 29 mei en ook het voorstel voor het opstellen van de 'Visie op landbouw' behandeld.

Drie bespreekstukken:

 1. Rekenkameronderzoek Windpark Hanze
  Dit onderzoek van de rekenkamer richt zich op de rol van de provincie in het participatieproces en haar betrokkenheid bij de bemiddeling tussen de betrokken partijen bij de ontwikkeling van Windpark Hanze. De rekenkamer beoordeelt niet het handelen van andere betrokken partijen. Met dit onderzoek wil de rekenkamer bijdragen aan de leerprocessen van de provincie op het gebied van participatie bij windenergie. De rekenkamer heeft vijf aanbevelingen voor de provincie Flevoland, in het bijzonder voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
  1. Duidelijkheid voor betrokkenen: Zorg vanaf het begin van participatie in ruimtelijke projecten voor heldere informatie over de rol, besluitvorming en speelruimte van de provincie. Voorkom onrealistische verwachtingen.
  2. Bevoegdheden en vrijheid: Onderzoek of de provincie voldoende bevoegdheden heeft om participatie te sturen. Stimuleer een discussie tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over eventuele uitbreiding van bevoegdheden.
  3. Omgevingsovereenkomsten: Overweeg bij hernieuwbare energieprojecten omgevingsovereenkomsten met concrete afspraken over betrokkenheid en participatie. Bespreek dit in Provinciale Staten
  4. Actieve rol in participatie: De provincie moet actief deelnemen aan participatieprocessen bij hernieuwbare energieprojecten om draagvlak te vergroten. De invulling hiervan is aan de provincie.
  5. Duidelijkheid voor partijen: Informeer betrokken partijen over de mogelijkheden en beperkingen van de provincie, vooral bij conflicten, om onrealistische verwachtingen te voorkomen.

  Het voorstel is met algemene stemmen door Provinciale Staten aangenomen.

 2. IPO conceptbegroting 2025
  Gedeputeerde Staten stellen voor de conceptbegroting van het IPO 2025 te bespreken en de Flevolandse standpunten hierover vast te stellen en aan het IPO Bestuur te sturen. Dit moet de belangenbehartiging van Flevoland versterken. Provinciale Staten wordt gevraagd om inbreng te leveren voor de IPO begroting 2025. De kosten voor samenwerking en uitvoeringstaken (BIJ12) stijgen door intensivering van belangenbehartiging en digitalisering. Het IPO Bestuur nodigt de provincies uit om nauwer betrokken te zijn bij het samenwerkingsverband.

  De fractie D66 heeft bij dit agendapunt een amendement ingediend over 'Oplegnotitie alleen vaststellen'. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  De fractie BBB heeft bij dit agendapunt, samen met de fractie PvdA, een amendement ingediend over 'IPO conceptbegroting aanvullen met kadernota'. Dit amendement is ook met algemene stemmen aangenomen.

  Het geamendeerde voorstel is bij acclamatie unaniem aangenomen.

 3. Visie op Landbouw
  Gedeputeerde Staten stellen voor om de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 'Visie op landbouw' vast te stellen. Deze visie, die past binnen het programma Landbouw en Visserij, richt zich op een duurzame, innovatieve en toekomstbestendige landbouwsector. De visie wordt ontwikkeld met input van landbouwexperts en diverse belanghebbenden. De provincie heeft de regie en is penvoerder. Het doel is om duidelijkheid te bieden over de toekomst van de landbouw in Flevoland en de noodzakelijke stappen om deze visie te realiseren. De visie zal naar verwachting begin 2025 aan Provinciale Staten worden voorgelegd, waarna eventuele beleidsaanpassingen kunnen volgen.

Het voorstel heeft een meerderheid van stemmen behaald en is daarmee aangenomen.

Meer weten?
Op de website van Provinciale Staten kunt u de agenda en de vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.