PVV

Stemgedrag (118 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
22 april 2020 Reglement van Orde Digitaal Vergaderen 4 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Flevoland 0 4 0
22 april 2020 Statenvoorstel verantwoording fractievergoedingen 2019 4 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel Nota programma stikstof 0 4 0
22 april 2020 Statenvoorstel kredietaanvraag laadinfrastructuur busstation Lelystad 4 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel MRA verantwoording 2019 en begroting op hoofdlijnen 2021 0 4 0
22 april 2020 Statenvoorstel gelegenheid om gehoord te worden over partiële herziening RijksInpassingsplan Windpark Zeewolde 4 0 0
22 april 2020 Statenvoorstel Continuering MKB-Doorstartfonds 0 4 0
22 april 2020 Motie (vreemd) 6 - SGP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, SP, GO, DENK - Tong van Lucifer 4 0 0
22 april 2020 Motie (vreemd) 7 - GroenLinks, CDA, - Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong van Lucifer 0 4 0
22 april 2020 Motie 2 - Forum voor Democratie - Flevolanders beter informeren over de gevolgen van het afschaffen van de stilstand voorziening van windpark Zeewolde 1 3 0
22 april 2020 Motie 4 - VVD, PvdA, CDA - Pilots stikstof vermindering in landbouw 0 4 0
22 april 2020 Motie 3 - Forum voor Democratie, PvdD - Geen electriciteit uit houtgestookte Biomassa voor Laadinfrastructuur busstation 3 1 0
22 april 2020 Motie 5 - CDA, ChristenUnie - Verdeling stikstofgelden 0 4 0
22 april 2020 Motie 1 - 50PLUS, SP - zoeken naar middelen dekking MKBDOORGAAN.NL 4 0 0
22 april 2020 Amendement E - Forum voor Democratie - Concretiseren datum van ter inzagelegging, Ontwerp Omgevingsverordening provincie Flevoland 4 0 0
22 april 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Uitlenen personeel aan Zelfstandigenloket Flevoland ten behoeve van het ondersteunen van ondernemers 4 0 0
22 april 2020 Amendement C - 50PLUS, Forum voor Democratie - Bestaande kredietfaciliteit continueren 3 0 1
21 februari 2020 Statenvoorstel Ontwerp Cultuurnota 2021-2024 0 4 0
21 februari 2020 Motie 2 (vreemd) - GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD - Versnelling woningbouw Flevoland 4 0 0
21 februari 2020 Motie 4 - ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, GroenLinks, SGP, PvdA, SP, D66 - Onderzoek aanpak laaggeletterdheid 0 4 0
21 februari 2020 Amendement A - 50PLUS, PVV, FvD, SGP - Onderzoek nieuw museum in Almere 4 0 0
29 januari 2020 Statenvoorstel Rekenkamerrapport Bouwen aan Regie, onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen 0 4 0
27 januari 2020 Statenvoorstel Wijziging verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en Gemeenschappelijke Regeling Randstelijke Rekenkamer 4 0 0
27 januari 2020 Motie 1 (vreemd) - VVD, CDA, DENK, PvdA, FvD - Lelystad Airport 4 0 0
27 januari 2020 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Exit strategie Lelystad Airport 0 4 0
27 januari 2020 Motie 3 - 50PLUS, PvdA, FvD, PVV - Monitoring opvolging aanbevelingen RRK 4 0 0