Integrale ad hoc commissie 04 december 2019 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - IPO-AV 12 december
  - PAS
  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Afdoening Lijst Moties

  Commissiekamer, Oordeelsvormend
  Tijd: 10 minuten

  Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat moties kunnen worden afgevoerd (zie kolom “advies portefeuillehouder”). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten in de vergadering van 18 december. De betreffende moties worden mondeling (a.d.h.v. de nummers in de eerste kolom) tijdens de vergadering opgenoemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Afdoening Lijst Toezeggingen

  Commissiekamer, Oordeelsvormend
  Tijd: 10 minuten

  Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat toezeggingen zijn afgedaan (zie kolom “advies portefeuillehouder”). Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel naar Provinciale Staten. De betreffende toezeggingen moties worden mondeling (a.d.h.v. de nummers in de eerste kolom) tijdens de vergadering opgenoemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  MRA-Agenda 2.0

  Commissiekamer, Oordeelsvormend
  Tijd: 45 minuten

  Conform het convenant Versterking samenwerking MRA worden de Staten via de "wensen en opvattingen"-procedure in de gelegenheid gesteld om hun opvattingen kenbaar te maken over de concept MRA Agenda 2.0 en de conceptbrief van het college.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten

  Conform de afspraken uit het Seniorenconvent (25-11-2015) worden alle Rekenkameronderzoeken in PS vastgesteld. Het statenvoorstel wordt oordeelsvormend geagendeerd in de commissie voor advies.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Vaststellen van de GR kan alleen na toestemming van Provinciale Staten. De Gemeenschappelijke Regeling OFGV is echter een collegeregeling. Het is dus aan de colleges van de deelnemers om een dergelijke regeling met elkaar te treffen (artikel 51 lid 1, Wet op de gemeenschappelijke regelingen). Dit kan pas nadat de colleges daartoe toestemming krijgen van de gemeenteraad resp. Provinciale Staten (artikel 51, lid 2, WGR). Dit ‘vaststellingsproces’ geldt ook voor wijzigingen van de regeling (artikel 51, lid 3, WGR). De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Met de Regio Deal Noordelijk Flevoland werken Rijk, provincie Flevoland, gemeenten Urk en Noordoostpolder en andere (publieke en private) partners gericht aan duurzame verbetering van het perspectief van burgers en bedrijven op thema’s als werk, inkomen en leefbaarheid. Op 20 november jl. heeft u, in de beeldvormende commissie, kennis kunnen nemen van de voortgang van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. U kunt nu met elkaar in debat over het te nemen besluit betreffende de begrotingswijziging op 18 december as.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 45 minuten

  Met het voorliggende voorstel wordt de laatste stap gezet in de vooraf geformuleerde ambitie dat de Nederlandse Staat investeert in het Flevolandse economisch ecosysteem. Met het vormen van een nieuw regionaal fonds komt er
  € 16.000.000 beschikbaar voor Flevolandse midden- en kleinbedrijven, krijgt regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon (rechtsopvolger van OMFL) een structurele subsidie vanuit het Rijk en wordt een breder netwerk voor de Flevolandse ondernemers ontsloten.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van ingekomen stukken vergadering 18 dec 2019
  e. IPO Stukken
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-stukken/2019/31-december/00:00

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...