Statencommissie Duurzaamheid 31 januari 2018 15:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Rietkerkzaal
  laden...
 • 2

  Vaststellen agenda

  Rietkerkzaal
  laden...
 • 3

  Mededelingen

  Rietkerkzaal
  laden...
 • 4
  laden...
 • 5
  laden...
 • 6
  60 minuten

  In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de internetvoorzieningen in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Vanuit de Staten is toen gevraagd om te onderzoeken op welke wijze een provinciedekkende (snel) internetvoorziening te realiseren is. Bovendien is de vraag gesteld in hoeverre de aanwezige draadloze voorziening toekomstvast is: wat is de stip op de horizon.
  In deze beeldvormende ronde worden beide aspecten kort toegelicht en spreken we over de consequenties, de mogelijkheden, de rol die wij als overheid kunnen spelen en de betrokkenheid die we hierin van diverse actoren nodig hebben. Hiervoor zijn LTO, gemeenten en enkele bewoners/ondernemers uit het gebied uitgenodigd.
  laden...
 • 7
  30 minuten

  Ter informatie en bespreking ligt voor een voortgangsrapportage van de Agenda Vitaal Plateland (peildatum december 2017). Tevens is een voorstel gemaakt voor agendering van de agendapunten in de verschillende Statencommissies.
  laden...
 • 8

  Windplan Blauw

  Rietkerkzaal
  60 minuten

  Voor het projectgebied “Noord” uit het Regioplan Windenergie hebben NUON en SwifterwinT gezamenlijk het “windplan Blauw” ontworpen. Dit plan is vertaald in een voorontwerp rijksinpassingsplan dat de juridisch planologische basis vormt voor de realisatie van het beoogde windpark. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt Provinciale Staten in de gelegenheid een reactie te geven op dit plan. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een concept-reactie voorbereid. Tijdens de commissievergadering zullen initiatiefnemers de totstandkoming van het plan toelichten.
  laden...
 • 9

  Energieagenda

  Rietkerkzaal
  90 minuten

  Aan de hand van een korte presentatie wordt de commissie Duurzaamheid meegenomen door het Raamwerk opgave Duurzame Energie. Hiermee wordt inzichtelijk hoe het vastgestelde kader in de Omgevingsvisie verder wordt uitgewerkt naar een strategie en de provinciale inzet die daar uit volgt.
  laden...
 • 10
  Welke onderwerpen wilt u in deze Statenperiode agenderen in deze commissie?
  laden...
 • 11

  Rondvraag

  Rietkerkzaal
  laden...
 • 12

  Sluiting

  Rietkerkzaal
  laden...
 • -

  Ter kennisname

  Rietkerkzaal
  Actuele lijsten van moties, toezeggingen, Lange termijn planning en LIS worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.
  laden...