Hoe vergaderen Provinciale Staten

Provinciale Staten vergaderen gemiddeld in een vierwekelijkse vergadercyclus, waarbij twee Statencommissies in week één vergaderen en de andere twee Statencommissies in week twee. Provinciale Staten vergaderen (besluitvorming) in week vier. De vergaderingen zijn (in principe) op de woensdagmiddag. 

De leden van Provinciale Staten hebben zitting in Statencommissie. Een Statencommissie adviseert Provinciale Staten over een voorstel of onderwerp.

Provinciale Staten kennen vier Statencommissies:

  • Statencommissie Duurzaamheid
  • Statencommissie Economie
  • Statencommissie Ruimte
  • Statencommissie Bestuur

Vergaderen volgens het BOB-model
Beeldvorming
De commissievergadering kent geen beeldvormende ronde meer. De beeldvorming is anders georganiseerd.

De invulling van de beeldvorming is vrij (bijvoorbeeld: werkbezoeken, spreekuur, tafeltjessessie, enzovoorts). Het gaat hierbij om het uitwisselen van informatie en het geven van achtergrondinformatie (oriënterend). Er worden geen politieke standpunten uitgewisseld.

Oordeelsvorming
Bij de behandeling van oordeelsvormende agendapunten worden meningen en standpunten uitgewisseld en ter advies aangeboden aan PS. Een onderwerp kan na bespreking ook rechtstreeks als ‘hamerstuk’ geagendeerd worden voor de besluitvorming in PS.  

Besluitvorming
Na de ‘oordeelsvormende’ behandeling in de Statencommissie wordt het stuk als besluitvormend agendapunt voor Provinciale Staten geagendeerd. PS neemt het formele besluit.

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen door de livestreams van de vergaderingen te raadplegen via de knop 'vergaderingen live meekijken'. Hier kunt u ook de laatste vergaderingen terugkijjken.