Provinciale Statenvergadering 13 juli 2022

Gepubliceerd op: 11 juli 2022 21:07

Op woensdag 13 juli 2002 vergadert Provinciale Staten voor de laatste keer voor ze met zomerreces (vakantie) gaan!

Op de agenda

Benoemingen

Toelating van de heer Chris van Veluwen (ChristenUnie) in verband met het vertrek van de heer Bryant Heng.

Geheimhouding

Er is geen geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen.

Interpellatiedebat

De fracties PVV, JA21 en ChristenUnie hebben aangegeven te willen interpelleren over het onderwerp Aankoop stikstof ruimte in de Noordoostpolder/ aanmeldcentrum voor
Asielzoekers. De te stellen vragen zijn te vinden in de vergaderbundel op de website.

In het Seniorenconvent is afgesproken te werken met een pilot rondom interpellatiedebatten. Daarom werken we tijdens dit interpellatiedebat wederom met spreektijden.

Vragenhalfuurtje

Er zijn (nog) geen vragen ingestuurd voor het vragenhalfuurtje. Dit kan nog tot woensdagochtend 10.00 uur.

Hamerstukken

1. Actualiseren heffings- en schadeverordeningen in verband met komst Omgevingswet
2. Programma Mobiliteit en Ruimte
3. Aanpak droogteschade langs provinciale wegen

Vijf bespreekstukken

- Zomernota 2022
- Startnotitie actualisatie Omgevingsvisie
- Deelname AER Summer School
- Uitbreiding inzet en waardering urgerleden
- Condities Rijk-regio samenwerking (in de commissie werd de titel "Strategische agenda Rijk-regio" gehanteerd). Dit onderwerp is de vorige vergadering (29 juni) doorgeschoven.

Wie weet sluiten we af met een motie vreemd.

De vergadering is natuurlijk weer mee te kijken via de website.

Na de zomer zijn we weer terug, met frisse zin en energie!

Fijne zomer gewenst!