PS Flevoland

Provinciale Staten 2023-2027

Samenstelling

Provinciale Staten bestaat uit de gekozen volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van Provinciale Staten (PS). Op 15 maart 2023 zijn de vorige verkiezingen gehouden. Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. Zij nemen besluiten over het beleid van de provincie. De voorzitter van Provinciale Staten is de commissaris van de Koning. In Flevoland is dat de heer Arjen Gerritsen. De Statengriffier is Amanda Kost. Zij geeft leiding aan de Statengriffie.

Flevoland heeft 41 Statenleden verdeeld over 15 partijen. Ook mag elke partij twee burgerleden aanwijzen. Burgerleden mogen deelnemen aan de commissievergaderingen, maar maken geen deel uit van Provinciale Staten. Ze mogen dan ook niet meedoen aan de besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten.

Vergaderingen

Onderwerpen op de agenda worden door Provinciale Staten in drie rondes behandeld: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dat wordt het BOB-model genoemd. Provinciale Staten beslist zelf hoe en wanneer zij vergaderen. In Flevoland wordt op woensdagen vergaderd. De beeldvorming en oordeelsvorming vindt plaats in twee commissies: Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS). Hier leest u meer over de commissies en hun samenstelling. Hoe het BOB-model werkt, leest u hieronder.

Beeldvorming

Tijdens de beeldvorming kunnen Statenleden zich een beeld vormen over het onderwerp. Ze krijgen meer informatie over het voorstel dat voorligt en kunnen vragen stellen aan bijvoorbeeld de Gedeputeerde die over het onderwerp gaat of de ambtenaar die het voorstel heeft gemaakt. Maar ook inwoners van Flevoland worden soms uitgenodigd om hun mening te geven. Tijdens de beeldvorming gaan Statenleden nog niet met elkaar in discussie. Dat gebeurt tijdens de oordeelsvorming.

Oordeelsvorming

Tijdens de oordeelsvorming gaan Statenleden met elkaar in gesprek. Zo bekijken ze wat ze van het voorstel vinden. Ze kijken dan ook waar ze het over eens kunnen worden. Of dat ze het voorstel nog willen aanpassen.

Besluitvorming

Besluitvorming gebeurt in de Provinciale Statenvergadering. De Statenleden stemmen dan over het voorstel. Ze brengen hun stem uit op basis van de informatie die ze bij de beeldvorming hebben gekregen, en het standpunt dat ze bij de oordeelsvorming hebben gevormd. Tijdens de Statenvergadering wordt ook gestemd over de eventuele aanpassingen die Statenleden voorstellen. Die aanpassingen heten 'amendementen'. Hiermee kunnen Statenleden het voorstel wijzigen. Ook kunnen ze een 'motie' indienen. Hiermee kunnen ze iets verzoeken, iets wensen of een opdracht geven. Als ze bijvoorbeeld nog iets willen toevoegen aan het voorstel dat voorligt, kunnen ze dat met een motie voor elkaar krijgen. Dan moet wel de meerderheid van Provinciale Staten 'voor' stemmen.