Provinciale Statenvergadering 27 maart 2024

Gepubliceerd op: 26 maart 2024 12:03

De vergadermiddag op 27 maart 2024 begint om 14:00 uur met het fractievoorzittersoverleg, waarna om 15:30 uur de Provinciale Statenvergadering van start gaat.

Provinciale Statenvergadering

De voorzitter opent de vergadering, vervolgens stellen de Staten de agenda vast en doet de voorzitter relevante mededelingen. Hierna vindt het door D66 aangevraagde interpellatiedebat plaats over het verstrekken van onjuiste informatie door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten tijdens het interpellatiedebat van 28 februari jl. Ook hebben diverse fracties aangegeven vragen te willen stellen tijdens het vragenhalfuurtje Vervolgens worden de Lijst Ingekomen Stukken van 27 maart 2024 en de besluitenlijst van de Provinciale Statenvergadering van 28 februari 2024 vastgesteld.

Hamerstukken

Hamerstukken in deze vergadering zijn de agendapunten:
• Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
• Afdoening moties, initiatiefvoorstellen en e-petities

Bespreekstukken

En de vergadering vervolgt met de bespreekstukken:
• Vaststelling fractievergoeding 2023
• Rekenkameronderzoek 'Samenwerking in Flevoland onder de nieuwe Omgevingswet'

Hekkensluiter in deze relatief korte vergaderagenda is de behandeling van eventuele moties vreemd aan de orde van de dag.

De vergadering is openbaar en u kunt ook meekijken via de livestream. Achteraf terugkijken kan natuurlijk ook.