Provinciale Statenvergadering 28 februari 2024

Gepubliceerd op: 27 februari 2024 14:02

Op woensdag 28 februari 2024 start om 15:30 uur de Provinciale Statenvergadering.

Wat staat er op de agenda:

Nadat de vergadering is geopend, de agenda is vastgesteld en de mededelingen zijn gedaan, worden de toelatingen verricht:
Er worden twee leden van Provinciale Staten toegelaten en als gevolg hiervan vinden ook aanpassingen plaats in de samenstelling van de Statencommissies. Er worden leden van de Werkgroep Commissies en Procedurecommissie en leden in de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer benoemd. De nieuwe bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer wordt beëdigd in deze vergadering.

De vergadering gaat door met een door de fracties ChristenUnie, CDA, BBB, VVD en D66 aangevraagd interpellatiedebat over het openbaar (bus)vervoer in Flevoland. Vervolgens komt het vragenhalfuurtje aan bod. Hierna worden de Lijst Ingekomen Stukken van februari 2024 en de Besluitenlijst PS van 31 januari 2024 vastgesteld.

De agenda vervolgt met de hamerstukken:

• Deelname AER organisatie comité
• Eerste begrotingswijziging 2024 Randstedelijke Rekenkamer
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer

Met aansluitend de bespreekstukken:

• Actualisatie en wijzigen Financiële kaders in verband met invoering rechtmatigheidsverantwoording
• IPO Bestuursprogramma 2023-2027
• Verordening Klankbordgesprekken commissaris van de Koning en Provinciale Staten 2024
• Instellingsbesluit Klankbordcommissie commissaris van de Koning 2024

In het laatste agendapunt krijgen de motie(s) vreemd aan de orde van de dag de ruimte, waarna de vergadering wordt gesloten. 
De vergadering is weer fysiek bij te wonen in de Statenzaal en live en achteraf te kijken op de website.