Terugblik inwerksessie Masterclass Jaarstukken

Gepubliceerd op: 13 mei 2019 10:05

Op woensdag 8 mei was de eerste Financiële Masterclass in het kader van het inwerkprogramma. Deze werd gegeven samen met de ambtelijke organisatie (coördinator begroting & jaarstukken) en Henk Boshove (externe adviseur van de Statengriffie). Vijftien nieuwe statenleden en een aantal ervaren statenleden schoven aan. Statenleden vonden het een nuttige sessie: "Fijn om nu te weten hoe we de documenten kunnen gebruiken".

Financiële Masterclass 8 mei 2019
Statenleden zijn aanwezig bij de financiële masterclass op 8 mei 2019 als onderdeel van het inwerkprogramma.

Tijdens deze eerste masterclass kwam aan de orde: wat is de Planning & Controle cyclus (P&C-cyclus), waarom steken we daar zoveel tijd in, wat zijn de wettelijke regels omtrent begroting en jaarstukken, hoe kun je een jaarrekening lezen? De keuze voor het onderwerp jaarrekening is niet toevallig gekozen: dit document staat als eerste op de agenda van uw staten.

Een aantal tips/tops die tijdens de Masterclass zijn gedeeld:

  • Als je de jaarstukken krijgt, begin dan niet met simpelweg lezen vanaf het begin. Kies de voor jou relevante onderwerpen. Zoek deze op in de twee voorliggende documenten (zomernota en begroting). Kijk welk beleid er is afgesproken, kijk of hier aanvullende of afwijkende besluiten zijn genomen. Kijk of er in de tussentijd toezeggingen zijn gedaan. Ga dan kijken of dit beeld overeenkomt met de jaarstukken. Dat helpt om andere politieke vragen te stellen.
  • Zorg als PS dat besluitvorming op het niveau van beslispunten voldoende duidelijk/concreet is om goed vertaald te kunnen worden in je P & C-cyclus, zeker bij politiek belangrijke issues.
  • Maak verschil tussen hoofdlijnen en hoofdzaken. Soms zijn details nodig, zijn ze politiek, en zijn het daarmee hoofdzaken.
  • Wil je iets aan het einde van de Statenperiode afgerond hebben, dan moet je ook je doel concreet maken.
  • Regel niet alles in vaste, structurele P&C Cyclus: wees creatief daaromheen. Je hoeft niet overal een indicator voor te verzinnen, of een rapportage op te zetten omdat het een risicofactor is. Je kunt ook op werkbezoek, de directie uitnodigen om je te laten bijpraten: als bijv. 1 fabriek veel toezicht vraagt of als 1 verbonden partij uit de bocht vliegt: maak daar dan een maatwerkoplossing voor.
  • Er zijn wettelijk maar 2 verplichtingen: begroting voor 15 november en jaarrekening voor 15 juli. Verder is alleen vereist dat de wettelijke taken vervuld worden en dat de begroting sluitend is. Alle andere beleid is optioneel.
  • Kijk vooral naar wat er niet staat. Wat zou ik verwachten over mijn eigen thema's maar wat staat er toch niet.
  • Formuleer tussendoelen: om van sommige langlopende zaken wat te vinden zul je als Staten tussendoelen moeten afspreken. Op moment dat je dat niet bepaalt hebt, hoe wil je er dan wat van vinden?
  • Kun je in de begroting ook op beleidsmatig niveau zoeken? Per programmalijn bijvoorbeeld ? En dan een aantal jaar terugkijken naar eerdere afspraken? Dat is er nog niet, maar wordt wel steeds beter. Durf ook de griffie of ambtelijke organisatie te vragen voor dit inzicht.

Aanwezig bij Financiële Masterclass 8 mei 2019
Statenleden luisteren naar de presentatie tijdens de financiële masterclass.

Oproep
De openbare aanbesteding van de nieuwe accountant gaat binnenkort van start. Mocht u belangstelling hebben om dit vanuit PS te begeleiden meldt u dan bij de griffie.

Vervolg
Op 22 mei is een volgende masterclass gepland. Daar grijpen we terug op de Planning & Controle cyclus en ga we verder met sturen en verantwoorden. Hoe doe je dat en welke sturingsinformatie heb je daarbij nodig.

Online
Er zijn er inmiddels veel relevante stukken te vinden. Bijvoorbeeld:

De presentatie is terug te vinden op GO.vergaderen app en op in het evenement op deze website.