Terugblik op Provinciale Statenvergadering 27 maart 2024

Gepubliceerd op: 28 maart 2024 09:03

Hier vindt u een terugblik op de Provinciale Statenvergadering van 27 maart 2024.
Voor aanvang van de vergadering staan Provinciale Staten stil bij het overlijden van voormalig Statenlid, de heer Erik Boshuijzen.

Interpellatiedebat op verzoek van de fractie D66

De fractie D66 heeft een interpellatiedebat aangevraagd over 'verstrekking van onjuiste informatie door het college van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten tijdens het interpellatiedebat van 28 februari' over het Openbaar (bus)vervoer in Flevoland.

Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een vergadering van Provinciale Staten. Elk statenlid kan een interpellatiedebat aanvragen om met het college van Gedeputeerde Staten te debatteren over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Gedeputeerde De Reus heeft bij dit interpellatiedebat het woord gevoerd namens het college.

Vragenhalfuurtje

  1. De fractie PvdD heeft vragen gesteld over 'Visvangst Tong'. Gedeputeerde Jansen heeft deze vragen beantwoord.
  2. De fractie BBB heeft vragen gesteld over 'Actualisatie wegcategorieën'. Gedeputeerde De Reus heeft deze vragen beantwoord.
  3. De fractie ChristenUnie heeft vragen gesteld over 'Zorgtafel'. Gedeputeerde Simonse heeft deze vragen beantwoord.
  4. De fractie BBB heeft vragen gesteld over 'Drinkwater in Flevoland'. Gedeputeerde Simonse heeft deze vragen beantwoord.
  5. De fractie JA21 heeft vragen gesteld over 'de Financiële positie Almere en toezicht door de provincie Flevoland'. Gedeputeerde Hofstra heeft deze vragen beantwoord.
  6. De fractie Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over 'Netcongestie'. Deze vragen zijn beantwoord door gedeputeerde Hofstra.
  7. De fractie PVV vragen gesteld over 'Situatie Heckrunderen in de Oostvaardersplassen'. Gedeputeerde Hofstra heeft deze vragen beantwoord.
  8. Tenslotte heeft de fractie 50PLUS vragen gesteld over 'Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT)'. Deze vragen zijn beantwoord door commissaris van de Koning Gerritsen.

Twee hamerstukken

Provinciale Staten hebben, zonder hierover in debat te gaan, de volgende voorstellen vastgesteld: "Zienswijze ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief" en "Afdoening moties, initiatiefvoorstellen en e-petities".

Twee bespreekstukken

Vaststelling fractievergoeding 2023

Alle fracties van Provinciale Staten krijgen elk jaar een fractievergoeding. Deze vergoeding kan worden gebruikt voor het functioneren van de fractie als geheel. De uitgaven van de fracties zijn volledig transparant. Elk jaar stellen Provinciale Staten het jaarverslag van de fractievergoedingen vast.

Bij dit agendapunt heeft de fractie ChristenUnie, samen met de fractie CDA, een amendement ingediend over 'Aanpassing terugvordering fractievergoeding 2023'. Het amendement en het voorstel zijn zonder stemming (bij acclamatie) aangenomen.

Rekenkameronderzoek 'Samenwerking in Flevoland onder de nieuwe Omgevingswet'

Op initiatief van de Rekenkamer Dronten is een gezamenlijk onderzoek naar de Omgevingswet in Flevoland uitgevoerd. De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland en de Randstedelijke Rekenkamer hebben hier aan deelgenomen. De Rekenkamer heeft op basis van het onderzoek vier aanbevelingen opgesteld. Het voorstel is om deze aanbevelingen over te nemen en het college van Gedeputeerde Staten op te dragen deze vier aanbevelingen uit te voeren.

Bij dit agendapunt heeft de fractie CDA samen met de fracties BBB, ChristenUnie, D66, PvdA, SterkLokaalFlevoland, GroenLinks, SGP VVD, PVV, Forum voor Democratie en SP een amendement ingediend over 'Aanbeveling structurele afstemming tussen volksvertegenwoordigers'. Het amendement en het voorstel zijn zonder stemming (bij acclamatie) aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

De fractie SterkLokaalFlevoland heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over 'Structureel tekort aan politieagenten'. Na het debat over deze motie heeft SterkLokaalFlevoland de motie ingetrokken en is de motie niet in stemming gebracht.

Een motie die gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de Provinciale Staten staat heet een 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp.

Meer weten?

Op de website van Provinciale Staten kunt u de agenda en de vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.