Terugblik op Provinciale Statenvergadering 31 januari 2024

Gepubliceerd op: 01 februari 2024 11:02

Op 31 januari 2024 is de Provinciale Statenvergadering geweest. Hierbij een terugblik op deze vergadering.

Voor aanvang van de vergadering staan Provinciale Staten stil bij het overlijden van voormalig gedeputeerde en Statenlid, de heer Bert Gijsberts.

Benoeming Burgerlid en twee leden van de werkgevercommissie Statengriffier

Mevrouw Bernice Lewis is benoemd als burgerlid van de fractie Partij voor de Dieren.

De heer Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren) en mevrouw Ria Visser-Kapitein (ChristenUnie) zijn benoemd als leden van de werkgeverscommissie Statengriffier.

Waarom is er een werkgeverscommissie Statengriffier?
De statengriffier is in dienst van Provinciale Staten. Daarmee is de Staten feitelijk de werkgever van de Statengriffier. Provinciale Staten bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffie en welke verantwoordelijkheden de griffie op zich neemt. Het werkgeverschap van de Provinciale Staten ligt in handen van de werkgeverscommissie. In de werkgeverscommissie zitten enkele statenleden die zich met de praktische uitvoering van de werkgeverstaak bezighouden.

Vragenhalfuurtje

De fractie ChristenUnie heeft vragen gesteld over het 'Openbaar Vervoer', in het bijzonder over busvervoerder EBS. Gedeputeerde De Reus heeft deze vragen beantwoord.

De fractie Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over 'PFAS (chemische stoffen) in Oostervaart'. Gedeputeerde Hofstra heeft deze vragen beantwoord.

De fractie BoerBurgerBeweging heeft vragen gesteld over 'Innoveren faciliteren o.a. wooncoöperaties in samenwerking met 6 Flevolandse gemeenten en het Ministerie'. Gedeputeerde De Reus heeft deze vragen beantwoord.

Tenslotte hebben de fracties Partij van de Arbeid, JA21 en PVV vragen gesteld over 'Besluit (aangenomen motie) Tweede Kamer inzake Lelystad Airport'. Gedeputeerde Klopman heeft deze vragen beantwoord.

Drie hamerstukken

Provinciale Staten hebben, zonder hierover in debat te gaan, de volgende voorstellen vastgesteld: "Routekaart Provinciale Staten 2023-2027", "Instellen werkgroep samenwerkingsafspraken GS-PS Omgevingswet" en "Benoeming bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer".

Eén bespreekstuk

Aanpassing formatieve omvang college van Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld het aantal gedeputeerden te bepalen op vijf, met een gezamenlijke tijdsbesteding van 5 fte (500%). Het voorstel is unaniem aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

De fractie GroenLinks heeft samen met de fractie Partij van de Arbeid een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over 'Duurzame energieopwekking op boerenerven'. Deze motie is na de beraadslaging ingetrokken en niet in stemming gebracht.

Meer weten?
Op de website van Provinciale Staten kunt u de agenda en de vergaderstukken vinden en de vergadering terugkijken.